TAILIEUCHUNG - Phương Pháp Phân Tích Vi Sinh Vật Trong Nước, Thực Phẩm Và Mỹ Phẩm (NXB Giáo Dục 2006) - 1

. | TRẦN LINH THƯỚC PHUONG PHÁP PHÁN ỊÍCH VI SINH VẬT TRONG NƯỚC THựC PHẨM VẨ Mĩ PHẨM Tái bản lần thứ hai NHĂ XUẤT BẢN GIÁO DUG LỜI NỚI Đổu độc thực phẩm trong những năm gần đổy được ghi nhận khá thường xuy én trở thành mổi quan tâm của toàn xã hội. Có nhiểu nguyên nhân khắc nhau có thể gẳy ra các vu ngộ độc thực phẩm nhưng phần lớn các trường hợp là có nguỗn gôc từ vi sình vặt do sự hiện diện của vi sinh vật gây bệnh hay sự hiện diện cửa độc tố tiết ra bởi các vi sinh vật nảy trong nước uống thực phầm Ngày nay an toàn nhất là về phưdng diện vị sinh vật trở thành một trong những yêu cầu không thề thiếu đối với chất lượng thực phẩm. Việt Nam íâ một nước nông nghiệp có tiềm lực Idn vế sản xuất nỗng sản thủy hải sản thực phẩm. Ngoài thị trường tiểu thu nội địa cho gần 80 triêu dân thực phẩm và thủy sản của nưỏc ta cũng đă xuất khẩu được ra thị trường thế giởi. Đặc biệt thủy hải sần chế biến của Việt Nam dă có được thị phẳn quan trọng tại Bấc Mỹ chẳu Ẩu Nhật Bản. là một trong những ngành kinh tế mang íạì ngoại tệ quan trọng cho đất nuđc giải quyết viéc làm cho một số lượng lớn người lao động ồ cả nông thôn và thảnh thị. Do nhận thức ngáy càng được nâng cao của ngưdi tiêu dùng trong nước vể an toàn vệ sinh thực phẩm và sự tăng cường về quàn lý nhà nước kiểm tra giám sát cùa các cd quan chức năng việc phản tích vi sình vặt gáy bệnh và thực hiện các biện pháp đảm bảo sản xuất chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vé vi sinh vật ngày càng dược các đon vi sản xuất chế biến thực phẩm nội địa quan tắm. Dối với thủy hải sản xuất khẩu dề đáp ứng tiẻu chuẩn nghiêm ngặt vể vi sình cùa các thị trưàng thế giỏi và táng cưởng năng lực canh tranh trong những nắm gần đây các đơn vị sản xuất chẽ biến thủy hải sản xuất khẩu Việt Nam đã rất chú trọng đến việc đầu tư đổi mới công nghệ thực thi các chưdng trinh quản lý đảm bảo chất lượng như HACCP 1 trong đó việc xây dựng phòng phân tích kiểm định và đào tạo cán bộ phân tich kiểm định vì sinh vật ngày càng được quan tâm. Như vậy hiện nay .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.