TAILIEUCHUNG - Quyết định số 949/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh

Quyết định số 949/2019/QĐ-UBND ban hành Bộ Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) tỉnh Quảng Ninh. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; | Quyết định số 949/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NINH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 949/QĐ­UBND Quảng Ninh, ngày 08 tháng 03 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CẤP HUYỆN (DGI) TỈNH QUẢNG NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ­UBND ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Hỗ trợ cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017­2020”; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 14/TTr­TĐKT ngày 19/02/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) tỉnh Quảng Ninh. Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện điều tra khảo sát Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh căn cứ Quyết định thi hành./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH ­ Bộ Nội vụ; ­ TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; PHÓ CHỦ TỊCH ­ CT, PCT UBND tỉnh; ­ Như Điều 3 (thực hiện); ­ Đài PTTH tỉnh, Báo QN, Trung tâm Thông tin ­ VP UBND tỉnh; ­ V0­3, KSTT1­4, TH6; ­ Lưu VT, TH4. SL­QĐ62 Đặng Huy Hậu QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CẤP HUYỆN (DGI) TỈNH QUẢNG NINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 949/QĐ­UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh) Chương I .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.