TAILIEUCHUNG - Chất lượng mối quan hệ trong thị trường ô tô cá nhân ở Việt Nam

Nghiên cứu này xem xét các thành phần của chất lượng mối quan hệ thương hiệu - khách hàng cá nhân và vai trò của nó trong việc xây dựng lòng trung thành khách hàng đối với thương hiệu trong thị trường ô tô ở Việt Nam. Mẫu nghiên cứu là 300 người có sở hữu và sử dụng ô tô được phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi và phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính được sử dụng để phân tích dữ liệu nghiên cứu. | Mã số: 218 Ngày nhận: 05/01/2016 Ngày gửi phản biện lần 1: 26/01/2016 Ngày gửi phản biện lần 2: Ngày hoàn thành biên tập: 26/10/2016 Ngày duyệt đăng: 28/10/2016 CHẤT LƯỢNG MỐI QUAN HỆ TRONG THỊ TRƯỜNG Ô TÔ CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM Nguyễn Thị Hồng Nguyệt 1 Tóm tắt Nghiên cứu này xem xét các thành phần của chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng cá nhân và vai trò của nó trong việc xây dựng lòng trung thành khách hàng đối với thương hiệu trong thị trường ô tô ở Việt Nam. Mẫu nghiên cứu là 300 người có sở hữu và sử dụng ô tô được phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi và phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính được sử dụng để phân tích dữ liệu nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng mối quan hệ thương hiệu - khách hàng cá nhân được hình thành bởi sáu nhân tố là sự đam mê, gắn kết, cam kết, phụ thuộc lẫn nhau, thân mật và sự tín nhiệm; và chất lượng mối quan hệ là biến tiền đề có ảnh hưởng tích cực đến lòng trung thành thương hiệu. Từ khóa: Chất lượng mối quan hệ, lòng trung thành thương hiệu Abstract This study examines the brand – consumer relationship quality and its components in auto market in Vietnam. A sample of 300 consumers was surveyed to test the theorical model. Structural equation modeling (SEM) was used to analyze the data. The research result confirms that brand-consumer relationship quality consists of six conponents: passion, self-connection, commitment, interdependence, intimacy, and trust. Besides, the result also indicates that relationship quality is an antecedence variable which plays a positive role in building brand loyalty. Key words: Relationship quality, brand loyalty. 1. Giới thiệu 1 ThS, Giảng viên trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan, Email: nthnguyet822003@ 0 Với định hướng thị trường mở, thị trường ô tô cá nhân Việt Nam không chỉ là sự cạnh tranh giữa các sản phẩm được sản xuất trong nước mà còn là sự cạnh tranh sôi động với các sản phẩm được sản xuất ở nước ngoài (xe nhập khẩu nguyên chiếc). Năm 2013 được .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.