TAILIEUCHUNG - Tác động của TPP đến số thu ngân sách nhà nước Việt Nam

Nội dung bài viết đề cập các nước thành viên đang trong quá trình rà soát pháp lý và thực hiện quy trình thông qua Hiệp định theo quy định pháp luật của riêng từng nước. Việc tham gia vào TPP sẽ mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội mới trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng đi kèm theo đó luôn là những khó khăn, thách thức không nhỏ. TPP được thông qua sẽ tạo ra một khu vực thương mại tự do rộng lớn với các quy định và luật lệ chung, một nội dung quan trọng trong số đó là cắt giảm thuế xuất nhập khẩu về mức thuế suất 0%. Bài nghiên cứu sẽ phân tích tác động của chính sách này đến số thu ngân sách Nhà nước Việt Nam trong tương lai | KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP TÁC ĐỘNG CỦA TPP ĐẾN SỐ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Nguyễn Lan Anh* Tóm tắt Quá trình đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã chính thức kết thúc vào ngày 05 tháng 10 năm 2015. Hiện nay, các nước thành viên đang trong quá trình rà soát pháp lý và thực hiện quy trình thông qua Hiệp định theo quy định pháp luật của riêng từng nước. Việc tham gia vào TPP sẽ mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội mới trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng đi kèm theo đó luôn là những khó khăn, thách thức không nhỏ. TPP được thông qua sẽ tạo ra một khu vực thương mại tự do rộng lớn với các quy định và luật lệ chung, một nội dung quan trọng trong số đó là cắt giảm thuế xuất nhập khẩu về mức thuế suất 0%. Bài nghiên cứu sẽ phân tích tác động của chính sách này đến số thu ngân sách Nhà nước Việt Nam trong tương lai. Từ khóa: TPP, ngân sách Nhà nước, thuế xuất nhập khẩu, FTAs, hội nhập kinh tế quốc tế. Mã số: . Ngày nhận bài: 11/12/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 02/01/2016. Ngày duyệt đăng: 02/01/2016 . Abstract The negotiation of Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) was finally concludedon 5 October 2015. After that, it will take 2 years for ratification by the respective national legislatures of the 12 member countries. As other participating countries, Vietnam not only has a lot of opportunities but also faces with many challenges. By successful ratification, a huge free trade area with special trade rules will be implemented officialy. One of the most important issues is reducing tariffs and even eliminating them in some cases between member countries. In this article, the authoris going to analysethe impacts of TPP on Vietnam’s government budget revenue in the future. Key words: TPP, Government budget, export and import duties, FTAs, international economics. Paper No. . Date of receipt: 11/12/2015. Date of revision: 02/01/2016. Date of approval: 02/01/2016. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP là hiệp

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.