TAILIEUCHUNG - Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về Vệ Sinh An Toàn Nơi Làm Việc Và Chăm Sóc Sức Khỏe - 2

THÔNG TƯ LIÊN 14/2005/ 08/03/2005 CỦA LIÊN TỊCH BỘ LAO ĐỘNGTHƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ Y TẾ-TỔNG LIÊN ĐỘNG VIỆT dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo kỳ tai nạn lao . QUY ĐỊNH . Đối tượng áp tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, có sử dụng lao động bao gồm:.. Công ty thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước;.. Công ty thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;.. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Đầu tư nước Việt . Doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội;.. Hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, tổ hợp tác;.. Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã;.. Các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã ; kể cả các tổ chức, đơn vị được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh,.dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, các hội tự trang trải về tài chính;.. Cơ sở bán công, tư nhân thuộc các ngành văn hoá, y tế, giáo dục,.đào tạo, khoa học, thể dục thể thao và các ngành sự nghiệp khác;.. Trạm y tế xã, phường, thị trấn;.. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trừ trường ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký tham gia có quy định khác;.Các đối tượng nêu trên sau đây gọi tắt là cơ . Tai nạn lao động và phân loại tai nạn lao . Tai nạn lao ) Tai nạn lao động là tai nạn xẩy ra do tác động bởi các yếu tố , độc hại trong lao động gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, nào của cơ thể người lao động hoặc gây tử vong trong quá trình gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động kể cả gian khác theo quy định của Bộ Lao động như: nghỉ giải lao, ăn , ăn bồi dưỡng hiện vật, vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi , thời gian chuẩn bị, kết thúc công việc tại nơi làm việcb) Những trường hợp sau được coi là tai nạn lao động: Tai nạn xảy người lao động khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc, từ nơi làm việc về vào thời gian và địa điểm hợp lý (trên tuyến đường đi và về hàng ngày) hoặc tai nạn do những nguyên nhân khách quan tai, hoả hoạn và các trường hợp rủi ro khác gắn liền với việc các công việc, nhiệm vụ lao Phân loại tai nạn lao ) Tai nạn lao động chết người: Người bị tai nạn chết ngay tại nơi tai nạn; chết trên đường đi cấp cứu; chết trong thời gian cấp cứu; thời gian đang điều trị; chết do tái phát của chính vết thương do lao động gây ra trong thời gian được quy định tại tiết i, điểm của Thông tư nàyb) Tai nạn lao động nặng: Người bị tai nạn bị ít nhất một trong thương được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư nàyc) Tai nạn lao động nhẹ: Người bị tai nạn không thuộc 2 loại tai động nói trênII. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ . Khai báo tai nạn lao . Tất cả các vụ tai nạn lao động xảy ra, người bị tai nạn lao người cùng làm việc (người lao động, người quản lý), người biết phải báo ngay cho người sử dụng lao động của cơ sở biết để kịp báo theo quy định của Thông tư . Khi xảy ra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng sở để xảy ra tai nạn lao động (trừ các cơ sở có các lĩnh vực nêu ở dưới đây) phải khai báo bằng cách nhanh nhất (điện thoại, fax, .) với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ an cấp huyện nơi xảy ra tai nạn lao động và cơ quan quản lý cấp tiếp (nếu có). Tai nạn lao động xảy ra ở địa phương nào thì khai địa phương đóTrường hợp người bị tai nạn lao động chết trong thời gian điều trị do tái phát của chính vết thương do tai nạn lao động

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.