TAILIEUCHUNG - Hệ Thống Các Văn Bản Pháp Luật Về Vệ Sinh An Toàn Nơi Làm Việc Và Chăm Sóc Sức Khỏe - 1

.`Chñ . TrÇn thÞ ngäc lanHÖ thèng v¨n b n php VÖ sinh an toμn n¬i lμm Ch¨m sãc søc ng−êi lao ®éngNhμ xuÊt b n lao ®éng – x· néi biªn so¹nChñ biªn:. Thị Ngọc LanTham gia biªn so¹n:3TS. Trần Thị Ngọc LanCục YTDP – MTTS. Nguyễn Thị Liên HươngCục YTDP – Mai AnhCục YTDP – MTThS. Trần Anh ThànhCục YTDP – MTBS. Phạm Xuân ThànhCục YTDP – Thị Thu HuyềnCục YTDP – MTCN. Đỗ Thị ĐiệpCục YTDP – nói đầuDanh mục viết tắtPHẦN I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ CHĂM SÓC CHO NGƯỜI LAO . Văn bản chỉ đạo chung1 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam ngày 15/4/1992 (trích).2 Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày 30/6/1989 (trích).3 Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 20074 Nghị định số 06/1995/NĐ-CP ngày 20/11/1995 của Chính định về an toàn lao động, vệ sinh lao Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 06/CP về an toàn lao động, vệ sinh lao Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính định về xử phạt hành chính về hành vi phạm pháp luật thay thế Nghị định số 38/CP ngày 25/6/1996 của về xử phạt vi phạm pháp luật lao Chỉ thị số 13/1998/CT-TTg ngày 26/3/1998 của Thủ phủ về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo hộ lao động trong tình hình Quyết định số 40/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005 của Thủ phủ về việc thành lập Hội đồng quốc gia về Bảo hộ Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo hộ , an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm Chỉ thị số 07/2008/CT-BYT về việc tăng cường công tác an sinh lao động – Phòng chống bệnh nghề nghiệp trong các y Chỉ thị số 10/2008/CT-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ phủ về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ , an toàn lao Qui chế tổ chức và hoạt động của hệ thống làm công tác bảo động trong các cơ sở y tế (ban hành theo Quyết định ngày 21/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế).13 Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYTTLĐLĐVN ngày 31/10/1998 của Liên tịch Bộ Lao động –.Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao Nam hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh . Huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao Thông tư số 37/2005/TT-LĐTBXH ngày 29/12/2005 của động Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác an toàn lao động, vệ sinh lao . Quản lý môi trường lao động và sức Thông tư số 13/1999/TT - BYT (24/10/1996) của Bộ Y tế quản lý môi trường lao động, chăm sóc sức khỏe người và bệnh nghề Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Quản lý chất thải y Qui chế quản lý chất thải y tế ban hành kèm theo Quyết định ngày 30/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y . Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, tiêu chuẩn sức khỏe và Thông tư số 09/TT-BYT ngày 28/4/2000 của Bộ Y tế hướng sóc sức khỏe người lao động trong các doanh nghiệp Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 ban Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số lao động (thay thế Quyết định số 505/BYT/QĐ của Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn tạm thời về vệ sinh,.trong đó

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.