TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Luật học: Quản lý nhà nước về viên chức giáo dục từ thực tiễn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Mục đích của luận văn: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước về viên chức giáo dục nói chung quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng nói riêng, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về viên chức giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo! | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN VĂN LONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VIÊN CHỨC GIÁO DỤC TỪ THỰC TIỄN QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Hà Nội, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN VĂN LONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VIÊN CHỨC GIÁO DỤC TỪ THỰC TIỄN QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính Mã số: NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐỖ THỊ KIM ĐỊNH Hà Nội, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong Luận văn là trung thực. Những kết luận của Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Văn Long MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NUỚC VỀ VIÊN CHỨC GIÁO DỤC . 7 . Khái niệm, đặc điểm, vai trò của quản lý nhà nước về viên chức giáo dục 7 . Nội dung quản lý nhà nước về viên chức giáo dục 16 . Hình thức, biện pháp quản lý nhà nước về viên chức giáo dục . 24 . Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về viên chức giáo dục . 27 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC TỪ THỰC TIỄN QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 32 . Các yếu tố ảnh hưởng đến QLNN về viên chức giáo dục tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 32 . Thực trạng quản lý nhà nước đối với viên chức giáo dục tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 37 . Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về viên chức tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.