TAILIEUCHUNG - Phân Loại Và Tổ Chức Mục Lục Phân Loại (NXB Đại Học Quốc Gia 1999) - Tạ Thị Thịnh, 254 Trang 1

. | TẠ THỊ THỊNH PHÂN LOẠI VÀ TỐ CHỰC MỰC LỤC PHÀN LOẠI HA NÓI NHÀ XUẤT BÀN ĐẠI HỌC QUÓC GIA HÀ NỘI TẠ THỊ THỊNH PHÂN LOẠI VÀ TỐ CHỨC MỤC LỤC PHÂN LOẠI NNIHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Quốc GIA HÀ NỘI - 1999 LỜI NÓI ĐẨU Piân loại tài liệu là một trong cac quỵ trình xử lý thông tin xử lý tài lim nhằm mục đích tó chức kho tài liệu tò chức bộ máy tra cứu thông tn tổ chức các mục lục các cơ sơ dữ liệu . trong các cơ quan thông tn các thií viện cũng như các cơ quan khác có hoạt động tư liệu với mục đích phục vụ bạn đọc va ngươi dùng tin đạt hiệu quả cao nhất. Tù liệu này cung cấp kiến thức cần thiết cơ bản nhất vể lý luận phân loii nói chung và phản loại tài liệu phán loại thư viện nói riêng ở đây liêu phán loại thư viện là phân loại tài liệu có trong các thư viện Ciới thiêu những nét chú yêu quá trình lịch sử phát triển phản loại tài liệu. Cung cấp thông tin chọn lọc vể các khung phản loại tiêu biểu troi thè giới và một sỏ khung phản loại đà được Việt Nam hoá. Cung cép kiên thức vể phương pháp luận phán loại và thực hành phản loại Tú liệu được cấu tạo thành 6 chương như sau Chương I Lý luận chung về phân loại. Đề cập khái niệm chung về phải loại và vai trò phân loại trong đời sông xà hội. Nêu những nguyên tác và những phạm trù phân loại như phân loại tự nhiên phán loại nhái tạo phân loại khoa học phân loại thư viện và phân loại tài liệu Chương II Sơ lược lịch sử phân loại thư viện và phân loại tài liệu nó ỉ chung. Nêu quá trình phát triển phân loại thư viện và phân loại tài liệu trên thế giới. Cuôì chương có điểm qua vài nét đặc điểm của cácnước phương Đông và Việt Nam Chương III Các khung phân loại tiêu biểu. Giới thiệu các Khung hản loại được nhiều nước trên thế giới sử dụng cũng như các khung jhản loại được sử dụng ở Việt Nam-

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.