TAILIEUCHUNG - TẠP CHÍ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC SỐ THÁNG 5 NĂM 2009

Hơn 60 năm qua, thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước đã phát động và lãnh đạo nhiều phong trào thi đua ái quốc góp phần tích cực vào sự thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước qua các thời kỳ lịch sử. Trước yêu cầu của thời kỳ phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và xây dựng Nhà nước pháp quyền, công tác thi đua, khen thưởng cần được đổi mới về nhận thức và quản lý nhà nước | Ở Nhật Bản, trường Đại học Tokyo được thành lập từ thế kỷ 19 để đào tạo nhân lực cho nền công vụ - cơ sở đào tạo “cung cấp nhân lực” đã tạo ra một lực lượng đông đảo cán bộ cao cấp trong nền công vụ. Hầu hết những người được tuyển dụng đều là những chuyên gia luật tổng hợp, được lựa chọn để sau này đưa vào các vị trí quản lý cao cấp. Tiêu chuẩn tuyển dụng bao gồm phẩm chất đạo đức và trình độ học vấn và nghiệp vụ. Pháp cũng dựa vào việc thi tuyển mang tính cạnh tranh để tuyển sinh vào các trường đào tạo dành riêng cho cán bộ công vụ ưu tú, như trường Hành chính quốc gia (ANA) và các trường “có danh tiếng” khác. Sinh viên trường Hành chính quốc gia, sau khi hoàn thành một năm học tập trung về chuyên môn sẽ phải qua kỳ thực tập 15 tháng. Mặc dù chính phủ bắt đầu mở rộng diện chiêu sinh vào trường Hành chính quốc gia đến các công chức đương chức ở các ngạch thấp với vốn kiến thức kém xuất sắc hơn, nhưng trên thực tế họ có rất ít cơ hội vượt qua các cuộc thi tuyển đầy tính cạnh tranh đó. Do vậy, tính đặc quyền của hệ thống này không hề thay đổi.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN