TAILIEUCHUNG - Một số đề xuất phát triển thị trường lao động Việt Nam khi Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế Asean (AEC)

Bài viết phân tích thực trạng thị trường lao động Việt Nam, nghiên cứu cơ hội, thách thức đối với thị trường lao động, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục thách thức, tận dụng cơ hội để hội nhập hiệu quả vào nền kinh tế khu vực Thị trường lao động. . | KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP MỘT SỐ ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM KHI VIỆT NAM GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC) Hoàng Thị Đoan Trang* Tóm tắt Sự gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015 vừa tạo ra cơ hội cho thị trường lao động Việt Nam, đặc biệt với những người có tay nghề, chuyên môn cao; thúc đẩy nâng cao kỹ năng, năng suất lao động đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức không nhỏ nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập. Bài viết phân tích thực trạng thị trường lao động Việt Nam, nghiên cứu cơ hội, thách thức đối với thị trường lao động, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục thách thức, tận dụng cơ hội để hội nhập hiệu quả vào nền kinh tế khu vực Từ khóa: AEC, ASEAN, lao động, thị trường lao động. Mã số: . Ngày nhận bài: 28/09/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 04/12/2015. Ngày duyệt đăng: 10/12/2015. Abstract Vietnam’s accession to ASEAN Economic Community (AEC) by the end of 2015 will not only create opportunities for our labour market, particularly for those with high skills and expertise; enhance skills, productivity but also open large challenges to meet integration requirements. This article analyzes the situation of Vietnamese labour market, studies its opportunities and challenges, and on that basis proposes some solutions to overcome challenges and take advantage of chances to efficiently integrate into the regional economy. Key words: AEC, ASEAN, labour, labour market. Paper No. . Date of receipt: 28/09/2015. Date of revision: 04/12/2015. Date of approval: 10/12/2015. Đặt vấn đề Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập vào cuối năm 2015 gồm 10 quốc gia với dân số khoảng 620 triệu người, trong đó lực lượng lao động chiếm gần 50% và GDP hàng năm khoảng tỉ USD, được coi là bước tiến mới trong quá trình hội nhập toàn diện và hỗ trợ lẫn nhau của các quốc gia Đông Nam Á (Vũ Văn Hùng, 2015). AEC đặt ra mục tiêu tạo ra thị trường chung duy nhất và cơ sở sản xuất thương mại và đầu tư .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.