TAILIEUCHUNG - Những Vấn Đề Cơ Bản Của Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước Năm 2009 2

Phắtt nú ha!.LUẬT TRACH n h iệ mbổi thu A n g c ủ aNHA NITAc89QUỐC HỘI.• XẢ .•.• CHỦ NGHĨA VIỆT.•.Luật số: 35/2009/ lập - Tự do - Hạnh N H IỆ M B Ồ I THƯ Ờ NG CỦA N H ÀNướcCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa năm 1992 đã được sửa đổi, bô sung một sô điều quyết s ố 5112001IQ H 10;.Quốc hội ban hành Luật trách nhiệm bồi thường QUY ĐỊNH 1. Phạm vi điêu chinh.•Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của đối vói cá nhân, tố chức bị thiệt hại do ngưòi thi vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tô".tụng, thi hành án; thủ tục giải quyết bồi thưòng thiệt hại;.quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; kinh thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi vụ đã gây ra thiệt hạiĐiều 2. Đôi tượng đươc bồi thườngCá nhân,^tổ chức bị«thiệt.• hại.• vê vật.• chất,' tổn thất về (sau đây gọi chung là người bị thiệt hại) trong các quy định tại Luật này thì được Nhà nưóc bồi vâíi đểco bản cúa Luệtĩrảch nhiệm M ì BiUũHig cúa Nlià mác năm 2BŨ9Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểx như sau:.1. Người thi hành công vụ là ngưòi được bíu cử, , tuyển dụng hoặc bổ nhiệm vào một vị tn' trong nhà nưốc để thực hiện nhiệm vụ quản lý hmh chính,.tô" tụng, thi hành án hoặc người khác đưỢc cơ ịuan có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ có liên hoạt động quản lý hành chính, tô”tụng, thi ỉành án2. Hành vi trái pháp luật của người thi hàm công ra thiệt hại là hành vi không thực hiện hoặc thực vụ, quyển hạn không đúng quy định của )háp được xác định trong văn bản của cơ quan nhi nưóc quyền3. Văn bản xác định hành vi trái pháp luật (ủa hành công vụ là quyết định giải quyết khitu nại, tô".cáo của người có thẩm quyền giải quyết khiếu rại, tô" bản án, quyết định của cơ quan có thẩm qiyển tô" tụng4. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường là cơ (Uan quản lý ngưòi thi hành công vụ có hành vi rái gây ra thiệt hại hoặc cơ quan khác theo quy định nàyĐ iều 4. Quyền yêu cầu bồi thường1Ngưòi bị thiệt hại có quyền yêu cầu cơ quai có bồi thưòng giải quyết việc bồi thường khi Ct văn íhứ lial. Luật trách nMệm bồì thường cúa Nhà nướccủa cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi thi hành công vụ là trái pháp luật hoặc có văn cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tô tụng xác định người bị thiệt hại thuộc trường hỢp dược quy định tại Điều 26 của Luật này2Trong quá trình khiếu nại hoặc khởi kiện vụ chính, người bị thiệt hại có quyển yêu cầu ngưòi quyền giải quyêt khiêu nại hoặc Toà án giải bồi thườngĐiểu 5. Thời hiệu yêu cầu bồi . Thòi hiệu yôu cầu bồi thường quy định tại khoản 4 của Luật này là 02 năm. kể từ ngày cơ quan nhà thẩm quyền ban hành văn bản xác định hành vi thi hành công vụ là trái pháp luật hoặc kể từ ngày , quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan tiến " tụng hình sự xác định người bị thiệt hại thuộc trường bồi thường quy định tại Điêu 26 của Luật này2. Thòi hiệu yêu cầu bồi thường quy định tại khoản 4 của Luật này được xác định theo quy định của về khiếu nại. tô"cáo và pháp luật về thủ tục giải vụ án hành chính3. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, giải quyết hành chính đã xác định hành vi trái pháp luật thi hành công vụ và có thiệt hại thực tê mà việc chưa được giải quyết thì thời hiệu yêu cầu đưỢc áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều này93.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.