TAILIEUCHUNG - Định hướng và các giải pháp chủ yếu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn đến năm 2020

Để thực hiện mục tiêu phát triển tổng quát: “Xây dựng vùng ĐBSH trở thành vùng có vị trí hàng đầu về mọi mặt, xứng đáng là đầu tầu lôi kéo các vùng khác cùng phát triển, về trước cả nước trong việc đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”, các định hướng cụ thể và những giải pháp cơ bản thúc đẩy sự CDCCKTNN của vùng trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế cần đưa ra. Bài viết này tập trung làm rõ định hướng phát triển của các ngành, lĩnh vực cụ thể trong nông nghiệp và giải pháp chi phối, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong nông nghiệp vùng ĐBSH trong bối cảnh mới. | KINH TẾ VA Ml HẶP BIW HUONG VÀ CÁC GÙI PHÁP CHỦ YẾU CHUYỂN D CH cơ CẤU KINH TẾ NŨNG NGHỆP VÙNG BUNG BẰNG SŨNG HUNG TRUNG GIAI ĐOẠN BÉN NĂM 2U2U Đỗ Thị Thanh Loan Tóm tắt Đồng bằng sông Hồng ĐBSH là vùng đất rộng lớn nằm quanh khu vực hạ lưu sông Hồng thuộc miền Bắc Việt Nam bao gồm 11 tỉnh và thành phố. Với vai trò là động lực đầu tầu trong phát triến kinh tế - xã hội của cả nước là nơi đi trước dẫn đầu cho phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Vùng sẽ có nhiều cơ hội phát trỉến toàn diện các ngành kinh tế nói chung và cơ cẩu kinh tế nông nghiệp nói riêng theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa CNH HĐH . Sau gần 30 năm đổi mới vùng ĐBSH đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Song đánh giá ở từng góc độ cụ thể sự phát triển của vùng cho đến nay vẫn chưa on định thiếu bền vững cơ cẩu ngành kinh tế chưa hợp lỷ đặc biệt là sự chuyển dịch cơ cẩu kinh tế nông nghiệp CDCCKTNN còn chậm tồn tại nhiều bẩt cập yếu kém. Đe thực hiện mục tiêu phát triến tống quát Xây dựng vùng ĐBSH trở thành vùng có vị trí hàng đầu về mọi mặt xứng đáng là đầu tầu lôi kéo các vùng khác cùng phát triển về trước cả nước trong việc đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 các định hướng cụ thể và những giải pháp cơ bản thúc đẩy sự CDCCKTNN của vùng trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quổc tế cần đưa ra. Bài viết này tập trung làm rõ định hướng phát triến của các ngành lĩnh vực cụ thế trong nông nghiệp và giải pháp chỉ phối thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong nông nghiệp vùng ĐBSH trong bổi cảnh mới. Từ khóa Đồng bằng sồng Hồng cơ cẩu kinh tế nông nghiệp Mã số . Ngày nhận bài 30 01 2015. Ngày hoàn thành biên tập 05 04 2015. Ngày duyệt đăng 10 4 2015 1. Định hướng chuyển dịch cơ cấu kỉnh tế nông nghiệp vùng ĐBSH . Định hướng về chất lượng sản phẩm hàng hóa Chất lượng sản phẩm hàng hoá không những là thước đo quan trọng khẳng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.