TAILIEUCHUNG - Giáo trình Phát triển cộng đồng - Lý luận và ứng dụng trong phát triển nông thôn: Phần 1

Phần 1 cuốn giáo trình "Phát triển cộng đồng - Lý luận và ứng dụng trong phát triển nông thôn" cung cấp cho người đọc kiến thức nhập môn phát triển cộng đồng, lý luận phát triển cộng đồng, tiếp cận và phát triển nông thôn. nội dung chi tiết. | ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRƯƠNG VÁN TUYẾN I GIÁO TRÌNH PHÁT TRIỂN CÕNG ĐÔNG LÝ LUẬN VÀ ÚNG DỤNG TRONG PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN ỉ 1 ì Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội-2007 1 LỜI GIỚI THIỆU Quan tâm lớn hiện nay đối với công cuộc phát triển là tìm kiếm những chiến lược phát triển lấy con người làm trung tâm . Phương thức này nhấn mạnh sự tham gia với vai trò ngày cảng cao của người dân vảo tất cả các giai đoạn cùa tiến trình phát triển. Đó là sự phát triển dựa vào sáng kiến từ người dân và sự tự lực của họ. Nhận thức mới về phát triển mới đã định hướng lại phương pháp phát triển từ cung cấp phúc lợi xã hội cho người dân coi họ như là những người hường lợi thụ động sang phát hiển cộng đồng nhằm giúp họ nâng cao năng lực để tự giải quyết vấn đề cùa mình. Phát triển cộng đồng lấy con người và cộng đồng lảm trung tâm là tăng tính tự quyết và phát huy tiềm năng của họ. Nó dựa trên triết lý rằng người dân có thể tự định hướng và điều khiển sự phát triển cùa chính họ khi họ nhận thức được giá trị và sức mạnh cùa chính mình. Sự tham gia tích cực và chủ động của cộng đồng vào hoạt động phát triển không chỉ là phương tiện và mà còn là mục tiêu của phát triển. Hoạt động phát triền cộng đồng mang tính chất đa dạng và liên ngành. Tùy thuộc vào mục tiêu cụ thể và bối cảnh thực hiện chương trình các vẩn đề chuyên ngành trọng tâm cỏ thề được nhấn mạnh. Chương trình phát triển cộng đồng có thể bắt đầu với việc mở rộng sản xuất tăng thu nhập chăm sóc sức khỏe cài thiện dinh dưỡng cung cấp nước sạch thực hành vệ sinh môi trường phát triển năng lực hỗ trợ tín dụng xóa mù chữ phát triển cơ sở hạ tầng . Tuy nhiên mục tiêu bao trùm của phát triển cộng đồng là tạo lập chuyển biến xã hội tích cực trong cộng đồng làm cơ sở cho tăng trưởng bền vững kinh tế - xã hội cài thiện đời sống người dân và đóng góp vào công cuộc phát triển chung cùa quốc gia. ở Việt Nam khái niệm phát triển cộng đồng đã được áp dụng từ lâu nhưng mới được đưa vào chương trình giáo dục trong những năm gần đây nên

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.