TAILIEUCHUNG - Giáo trình Phát triển cộng đồng - Lý luận và ứng dụng trong phát triển nông thôn: Phần 2

Phần 2 cuốn giáo trình "Phát triển cộng đồng - Lý luận và ứng dụng trong phát triển nông thôn" cung cấp cho người đọc các nội dung: Nghiên cứu nghèo và xóa đói giảm nghèo, phương pháp cộng đồng trong phát triển, khảo sát và tìm hiểu cộng đồng. . | Bài đọc thêm 3 Công nghiệp hoá nông thôn GS. Võ Tòng Xuân Từ năm 1989 nước ta chuyên mình từ một quốc gia đang thiếu lương thực sang ngôi vị một nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ ba trên thế giới sau Thái Lan và Mỹ. Vởi lượng gạo xuất khẩu hàng năm được duy trì khoảng 2 triệu tấn chúng ta thấy rõ khi có một môi trường chính sách đúng nông dân Việt Nam sẽ .phát huy hết sức mình những tiềm năng lao động khoa học kỹ thuật và tài nguyên thiên nhiên để làm giàu cho chính gia đinh mình và nhở đó góp phần lảm giàu cho đất nước. Mức độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP cùa chúng ta liên tục tăng nhanh từ năm 1991 bình quân đạt 7 5 . Mặc dù có sự tăng trưởng đáng mừng như thế theo bảo cáo Phát triển nhân lực toàn cầu 1994 cùa Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc UNDP Việt Nam được xếp thứ 153 trong số 173 quốc gia trên thế giới tính trên bình quân nhân khẩu GDP theo sức mua tương đối . Còn nếu tính theo chỉ số phát triển toàn diện nhân lực kể cà các chi tiêu phát triển xã hội thì Việt Nam đứng thự 116 173. Điều này cho thấy khả năng phát triển kinh tế còn kém so với tiềm năng nhân lực. Kết quả sơ khởi cùa đề tải nghiên cứu mức sống của nhân dân Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ cho thấy trung bình cả nước 51 dân số chúng ta còn ở dựới mức nghèo tính theo tiêu chuẩn thu nhập calo dinh dưỡng ngày . Từng vùng lãnh thổ có sự khác biệt giàu nghèo rất tương phản dân nghèo nhất là vùng trung du Bắc bộ 71 dân số và vùng núi phía Bắc 59 . Tại các vùng tỷ lệ dân nghèo là 90 ở nông thôn và 10 ở thị tứ. Những hộ nghèo nhất là hộ sống hoàn toàn nhờ vào sản xuất nông nghiệp nhất là trồng lúa. Lịch sử phát triển của các nước giàu hiện nay trên thế giới cho thấy trong giai đoạn đại bộ phận nhân dân còn sống nhờ vảo nông nghiệp thì những chính sách nào có tác động tích cực đến nông thôn sẽ tạo điều kiện cho nồng dân sớm thoát khỏi cành nghèo nàn lạc hậu sức mua của họ trở nên mạnh hơn nhu cầu mua sắm hàng công nghiệp sẽ tăng nhanh vả do đó họ sẽ thúc đẩy sự phát triển .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.