TAILIEUCHUNG - Giáo trình Môi trường và con người: Phần 2

(BQ) Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức về tài nguyên năng lượng và khoáng sản, các thảm họa thiên nhiên, vấn đề lương thực và hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người,. . | Chương 5 TÀI NGUYÊN NĂNG LƯỢNG VÀ KHOÁNG SẢN ẵTỔNG QUAN Năng lượng là nhu cầu thiết yếu của sự sống và ph á t triển xã hội loài người, nó góp phần Lo lớn nâng cao châ't lượng cuộc sông xã hội. Trong quá trìn h p h á t triển xã hội. nhu cẩu về nàng- lượng tăng ]ên nh anh chóng. Ngà}7 nay, định mức n ảng lượng trên dầu người được sử dụng như ỉà một chi tiêu để clánh giá trình dộ p h á t triển của một xã hội. một thông số phản ánh mức sống của một địa bàn dân cư. Trong quá trình phát tri é n náng lượng, các vấn để môi trường luôn p h á t sinh, từ hoạt động khai thác nguyên liệu cung cấp cho công nghiệp đến quá trình vận h à n h các phương tiện cung cấp năng lượng và sử dụng trong đời sông, con người luôn phải dương dầu với những thách ihức về MT. Có nhìểu phương thửc và nhiểư dạng nhiên liệu được sử dụng dể sản xuất năng ìượng. trong c!ó các nhiên liệu hoá thạch dược sử dụng- rộng rãi nhất. Trong sô"các nhiên liệu hoá thạch, loài người biêt sử dụng đầu tiên là than đá, tiếp theo )à dầu lửa và CUÔ1 cùng là khí đốt. Nhiên liệu hoá thạch ià những tài nguyên không tái Lạo. Do dó, dể đảm bảo PTBV của một quôc gia. cần thiết phải xây dựng Chiến lược an Loàn năng lượng, bao gồm nhừn£ chính sách, những giải pháp đảm bảo nguồn cung cấp nhiên liệu bển vừng trước những rủi ro về chính trị và an ninh khu vực cũng n h ư toàn cầu. Từ giữa th ế kỷ XX' đến nay, nguyên liệu phóng xạ (Uran) đã dược sử dụng làm nhiên liệu cho công nghiệp năng lượng. Ngoài những nguồn năng lượng đã nêu, loài người còn sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo khác như: năng lượng gió (NLG). năng lượng M ặt Trời, năng lượng địa nhiệt và năng lượng sinh học. Bôn cạnh nhu cầu về năng lượng, loài người còn cần nhiều loại nguyên liệu khoáng sản khác phục vụ cuộc sống như dá xây dựng, nhiều loại khoáng sản và những khoáng sản đặc biệt phục vụ để phát triển các phương tiện kỷ th u ậ t như đất hiếm, . platin. vàng. Lịch sử việc sử dụng nguyên liệu khoáng sản, loài người đã để lại những dấu ấn với những tên gọi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.