TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Luật học: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố từ thực tiễn Thành phố Ninh Bình

Mục đích nghiên cứu đề tài: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc trả hồ sơ để ĐTBS trong giai đoạn truy tố ở thành phố Ninh Bình. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN HỒNG NGỌC TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG TRONG GIAI ĐOẠN TRUY TỐ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ NINH BÌNH Ngành: Luật hình sự và Tố tụng hình sự Mã số: 8 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Phan Thị Thanh Mai HÀ NỘI, 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố từ thực tiễn Thành phố Ninh Bình” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và tài liệu trong luận văn là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. Tất cả những tham khảo và kế thừa đều được trích dẫn và tham chiếu đầy đủ Học viên Trần Hồng Ngọc ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLHS : Bộ Luật hình sự BLTTHS : Bộ Luật tố tụng hình sự CQĐT : Cơ quan điều tra ĐTBS : Điều tra bổ sung TTHS : Tố tụng hình sự VKS : Viện kiểm sát iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG TRONG GIAI ĐOẠN TRUY TỐ 10 . Khái niệm trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố 10 . Ý nghĩa của trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố 19 Chƣơng 2: QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 VỀ TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG TRONG GIAI ĐOẠN TRUY TỐ. 32 . Quy định của BLTTHS năm 2015 về thẩm quyền trả hồ sơ điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố . 32 . Quy định của BLTTHS năm 2015 về trường hợp trả hồ sơ điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố . 33 . Quy định của BLTTHS năm 2015 về nội dung trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.