TAILIEUCHUNG - Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tái bản có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

Phần 2 giáo trình "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đường lối công nghiệp hóa, đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối xây dựng hệ thống chính trị,. . | CHƯƠNG ỈV ĐƯỜNG LÓÌ CÔNG NGHIỆP HOÁ I. CÔNG NGHIỆP HOÁ THỜI KỲ TRƯỚC Đổl MỚI 1. Mục tiêu và phương hướng cõng nghiệp hoá Đường lối công nghiệp hoá đất nước đã được hình thành từ Đại hội III của Đảng tháng 9-1960 . Trước thời kỳ đổi mới nước ta đã có khoảng 25 năm tiến hành công nghiệp hoá qua hai giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1975 triển khai ở miền Bắc và từ năm 1975 đến năm 1985 thực hiện trên phạm vi cả nước. o miên Băc Trên cơ sớ phân tích một cách sâu sàc đặc điểm kinh tế miền Bắc trong đó đặc điểm lớn nhất là từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa Đại hội III của Đảng khảng định muốn cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu của nước ta không có con đường nào khác ngoài con đường công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa. Tức là khắng định tính tấỉyếu cửa công nghiệp hoá đối với công cuộc xây dưng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Ngay từ đầu quá trình công nghiệp hoá Đảng ta đã xác định công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm 118 trong suốt thời kỳ quá độ .lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Quan điểm đúng đắn này được khẳng định nhiều lần trong tất cả các Đại hội của Đảng. Mục tiêu cơ bẳn của công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa được Đại hội III của Đảng xác định là xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa cân .đối và hiện đại bước đầu xây dựng cơ sở vật chát và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Đó là mục tiêu cơ bản lâu dài phải thực hiện qua nhiều giai đoạn. Đê chỉ đạo thực hiện công nghiệp hoá Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khoá III nêu phương hướng chỉ đạo xây dựng và phát triển công nghiệp là - Ưu tiên phát triến công nghiệp nặng một cách hợp lý - Kết hợp chặt chẽ phát triển công nghiệp với phát triển nông nghiệp - Ra sức phát triến công nghiệp nhẹ song song với việc ưu tiên phát triển công nghiệp nặng - Ra sức phát triển công nghiệp trung ương đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp địà phương. Trên phạm ví cả nước Sau Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 cả nước độc lập thống nhất và quá .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.