TAILIEUCHUNG - Luanvan_PhanHung_LH

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIPHAN HÙNGTHỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TRANH PHIÊN TÒA SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT THỰC TIỄN TỈNH NINH THUẬNLUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰHÀ NỘI, năm HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIPHAN HÙNGTHỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TRANH PHIÊN TÒA SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT THỰC TIỄN TỈNH NINH : Luật hình sự và Tố tụng hình số : 8380104NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. LÊ HUỲNH TẤN DUYHÀ NỘI, năm CAM xin cam đoan Luận văn với đề tài “Thực hiện nguyên tắc tranh tụng tòa sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn Thuận “ là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn khoa TS. Lê Huỳnh Tấn Duy. Các thông tin, tài liệu trình bày trong luận văn ghi rõ nguồn gốc; các số liệu, ví dụ và trích dẫn đảm bảo tính chính xác, và không trùng lặp với các đề tài khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về đoan nàyTÁC GIẢ LUẬN VĂNPhan ĐẦU 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ THỰC TẮC TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM VỤ ÁN . . Những vấn đề lý luận về thực hiện nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa sơ án hình sự . . Quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về việc thực hiện nguyên tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự . kết chương 1 2. THỰC TIỄN THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TRANH TỤNG TÒA SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ TẠI TỈNH NINH THUẬN. . Khái quát về hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại tỉnh Ninh Thuận 2013 - 2017 . . Những thành quả đạt được trong việc thực hiện nguyên tắc tranh tụng tại sơ thẩm vụ án hình sự tại tỉnh Ninh Thuận . . Những hạn chế trong việc thực hiện nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa sơ án hình sự tại tỉnh Ninh Thuận và nguyên nhân kết chương 2 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC TẮC TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM VỤ ÁN TẠI TỈNH NINH THUẬN . . Chiến lược cải cách tư pháp và yêu cầu nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự . . Hoàn thiện quy định của pháp luật về thực nguyên tắc tranh tụng tại phiên thẩm vụ án hình sự . . Giải pháp về tổ chức thực hiện nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm hình sự tại tỉnh Ninh Thuận kết chương 3 LUẬN MỤC TÀI LIỆU THAM LỤC.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.