TAILIEUCHUNG - Những Giải Pháp Và Điều Kiện Thực 1

. VŨ VÁN PHÚC - . NGÔ VÂN THẠO.(Đồng Chủ biên)NHỮNG'g iả iphápVẰ ĐIẾUkiệnTHỊỊỊẸ HIỆN ^.PHỒNG, CHỐNG SUY TUỞNG, ĐẠO BÚC, LỐI CAN Bộ■ ^, đ an g viênNHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ-QUỐC sô': T Q G . VŨ VẢN PHÚC - . NGÓ VĂN THẠO.(Đồng Chủ biên)NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ ĐIỂU KIỆN.■THỰC , CHỐNG SUY TƯỞNG, ĐẠO ĐÚỦ^ LÔÌ CÁN Bộ,.■ * DANG VIÊNNHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - sự N Ô ».TẬP THỂ TÁC . v ữ VĂN PHỨC - . NGÔ VÃN THẠO.(Đồng Chủ biên).. PHỪNG HỮU . NGUYỄN THỊ PHƯƠNG . ĐINH XỤÂN . NGUYỄN VIẾT . PHẠM HỒNG . TRẦN VÃN . PHẠM CHIẾN . LƯƠNG KHẮC . ĐOÀN THỂ . LÊ MẠNH . ĐÀO MAI NHÀ XUẨT thời kỳ đối mói, do những nguyên nhân chủ quan quan đã dẫn đến tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị,.đạo đức, lốì sông trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, . Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưỏng, đạo đức,.lôi sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục phức tạp. làm giảm lòng tin của nhân dân đốì với Đảng nưóc, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nưóc”. Chính , công tác phòng, chông suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức,.lô^i sông trong cán bộ, đảng viên là vấn đề đặt ra mang tính và cần thiết, đòi hỏi phải giải quyếtĐể góp phần tìm lời giải cho vấn đề này, Nhà xuất bản quốc gia - Sự thật xuất bản cuôn sách N hững giải pháp vàđiều kiện thưc hiện phòngy chống suy thoái tư tưởngị )lối sống trong cán bộy đảng viên, do . Vũ VànPhúc và . Ngo Văn Thạo đồng Chủ biênCuốn sách gồm có 4 chương: Chương đầu làm sáng rõ cơ luận của việc phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, , lốí sông trong cán bộ, đáng viên, đồng thời nêu từ thực tiễn giải quyết vấn đề này của một sô" nưốc khácCác chương tiếp theo làm rõ nguyên nhân, thực trạng của công. | . VU VÃN PHÚC - . NGÔ VẰN THẠO Đồng Chủ biên NHỮNG GIÁI PHÁP VÀ ĐIÊU KIỆN THỊỊỊỊỌ HIỆN PHÓNG CHỔNG SUY THOÁI Tư TƯỞNG ĐẠO ĐỨC. LÕI SỐNG TRONG CÂN Bộ DANG VIÊN vi nhà xuất bản chính trị -QUỐC GIA 3KV4 CTQG-2011 . VŨ VĂN PHŨC - PGS JS. NGÔ VĂN THẠO Đồng Chủ biên NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG SUY THOÁI Tư TƯỞNG ĐẠO ĐỨC LỐI SÔNG TRONG CẤN Bộ DANG VIÊN NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - sụ THẬT HÀ NỘI - 201

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.