TAILIEUCHUNG - Nhập Môn Khoa Học Thư Viện Và Thông Tin 2

c o SỎ THƯ VIỆN HỌC VÀ THÔNC. TIN HỌCCHƯƠNG ơ SỞ THƯ VIỆN HỌC TIN HỌCII. 1 Cơ SỞ THƯ VIỆN viện học là bộ môn khoa học xã hội quy luật phát triển sự nghiệp thư viện như tượng xã hội, liên hệ một cách hữu cơ với kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan điểm và tư tưởng của giai cấp thống các chế độ xã hội khác nhauII. Khái niêm về thư từ thư viện xuất phát từ chữ Hy Lạp Biblio là sách, thêka - là bảo quản. Vậy thì, thuật viện.• " do *hai chữ: thư là sách, viện nơi.• . Thư viện theo nghĩa đen là nơi tàng trữ VANTrong quan niem ciia cac nha thir vien hoc tir san,."ihir vien" la nghe thuat sap xep sach va xay sach, la noi tang trir sach bao. Do do, ho cong tac ky thuat cua thir vien, it quan tarn tio xa hoi cua thu vien, co nghien ciru mot canh xa hoi hoc thu vien theo quan diem tir nhan chiing hoc va van hocCac nha thu vien hoc xa hoi chu nghTa coi la co' so vat chat trong yeu cua thu vien. vofi khai niem co ich cho xa hoi, vi no tieu nen van hoa ciia mot dan toe, mot nude, hay phuong. Nlumg didu co ban, chu dao va vai tro, tac dung ciia thir vien trong xa hoi hieu qua, chat luong phuc vu ban doc gop cao dan trf, thuc day kinh te - xa hoi van So-bo-lep da neu ro "Khai niem ": "Thu vien - la kho tang sach bao da dang,.phong phu - la co the song, hoat dong nuoi duong ngiroi - la mon an tinh than ciia doc gia, m6t cach day dii loi ich nhu cftu va hirng ho"1.•II. l)oi tuong nghien curu thu vien vien - 1962, s6 85?.c ơ SỎ THƯ VIỆN HỌC VÀ THÔNG TIN HỌCThư viện học nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ,.nội dung công tác thư viện, những nguyên lý, và hình thức sử dụng sách báo mang tính thể và xã hộiThư viện học nghiên cứu những vấn đề xã cụ thể như: "Nhân dân với sách báo", "Sự và độc giả", "Sự hướng dẫn đọc sách", " tổ chức thư viện phục vụ nhân dân"Tổ chức kỹ thuật thư viện, công nghệ hóa thư viện là đối tượng nghiên cứu của thư tư sản. Ví dụ, hệ thống mục lục của thư viện tiện chỉ dẫn tìm sách đơn thuần về mặt kỹ thuật, chứ không phải là công cụ quan trọng vào việc thông tin, tuyên truyền và hướng sách có hệ thống cho độc giảĐối tượng nghiên cứu của thư viện học xã nghĩa:.- Nghiên cứu các khía cạnh xã hội của sự Nghiên cứu các hình thức tổ chức thư viện nhân Nghiên cứu hiệu quả kinh tế các mặt hoạt thư viện• VÃN- Nghiên cứu vai trò xã hội của thư viện như vàn hóa, giáo dục ngoài nhà trường- Nghiên cứu quá trình cơ giới hóa và tự của thư viện gắn liền với sự phát triển khoa công nghệ trong điều kiện xã hội xã hội khác nhau cơ bản về đối tượng nghiên thư viện học tư sản và thư viện học xã hội là vai trò xã hội của thư viện, mục đích đọc sách và hướng dẫn đọc. Xuất phát từ đối lập này, thư viện học tư sản không vai trò giáo dục của thư viện trong xã hội độ chính trị khác nhauThư viện học bao gồm các phần chính viện học đại cương: Thư viện đại cứu vai trò của thư viện trong hệ thống các văn hóa, giáo dục, khoa học và sản xuấtNghiên cứu những nguyên lý tổ chức sự nghiệp , những nguyên tắc xây dựng hệ thống, thư viện, phân định các loại hình thư viện. thư viện phục vụ có phân biệt cho từng cư khác nhau. Nghiên cứu chính sách, , phát triển thư viện và các hình thức, chỉ đạo, lãnh đạo sự nghiệp thư việnc o SỎ THU VIỆN HỌC VÀ THỎNíỉ TIN H ( )(2. Kho sách thư viện: Là một bộ phận cấu thư viện học. Phần này nghiên cứu sâu về tin tư liệu, các nguyên tắ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.