TAILIEUCHUNG - Quyết định số 932/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 932/2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ: “xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 của tỉnh Quảng Trị”. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; | Quyết định số 932/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG TRỊ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 932/QĐ­UBND Quảng Trị, ngày 26 tháng 4 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ: “XÂY DỰNG, CẬP NHẬT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2021 ­ 2030, TẦM NHÌN ĐẾN 2050 CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ­TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Căn cứ Quyết định số 1670/QĐ­TTg ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 ­ 2020; Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ­TTg ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ vốn sự nghiệp năm 2018 của Hợp phần Ứng phó với biến đổi khí hậu trong Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; Xét đề nghị của Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng Thủy văn tại Tờ trình số 88/TTr­ CCBHĐKTTV ngày 08 tháng 4 năm 2019 và kết quả thẩm định dự toán của Sở Tài chính tại Công văn số 797/STC­TCDN ngày 04 tháng 4 năm 2019, .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.