TAILIEUCHUNG - Giá bán điện của Việt Nam: Phân tích và dự báo

Nghiên cứu tiến hành phân tích và dự báo giá điện trong ngắn hạn bằng phương pháp sử dụng mô hình tự hồi quy có trễ phân phối (ARIMA). Kết quả cho thấy giá điện quý 4 năm 2015 dự báo sẽ tăng khoảng 3,1% so với quý 2 năm 2014. Dựa trên chi phí bình quân dài hạn (long - term average cost). Chi phí này hình thành không từ thị trường tự do cạnh tranh mà từ kế toán nội bộ ngành, có sự kiểm soát và điều tiết của Nhà nước. | KINH TEÁ VAØ HOÄI NHAÄP GIÁ BÁN ĐIỆN CỦA VIỆT NAM: PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO Từ Thúy Anh* Chu Thị Mai Phương** Tóm tắt Giá điện ở Việt Nam thời gian qua tương đối cao do nhu cầu sử dụng điện năng lớn và chi phí yếu tố đầu vào cao. Nghiên cứu tiến hành phân tích và dự báo giá điện trong ngắn hạn bằng phương pháp sử dụng mô hình tự hồi quy có trễ phân phối (ARIMA). Kết quả cho thấy giá điện quý 4 năm 2015 dự báo sẽ tăng khoảng 3,1% so với quý 2 năm 2014. Từ khóa: thị trường điện, giá điện, dự báo, ARIMA. Mã số: ; Ngày nhận bài: 05/12/2014; Ngày biên tập: 09/01/2015; Ngày duyệt đăng: 15/01/2015 1. Mở đầu Hiện nay, giá điện ở Việt Nam được tính dựa trên chi phí bình quân dài hạn (long - term average cost). Chi phí này hình thành không từ thị trường tự do cạnh tranh mà từ kế toán nội bộ ngành, có sự kiểm soát và điều tiết của Nhà nước. Nó bao gồm bốn yếu tố: chi phí vốn, chi phí nguyên nhiên vật liệu, chi phí thường xuyên (lương cán bộ công nhân viên ngành điện), và lợi nhuận dự kiến của nhà sản xuất – ở đây là Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN). Giá điện ở nước ta hiện nay đang từng bước được điều chỉnh theo cơ chế thị trường. Phương án điều chỉnh giá điện của EVN được Bộ Công Thương và Bộ Tài Chính kiểm soát chặt chẽ và do Thủ tướng phê duyệt. Theo đó, trong năm tài chính, giá bán điện chỉ được điều chỉnh khi thông số đầu vào cơ bản biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá bán điện hiện hành. Thông số đầu vào cơ bản gồm giá than, giá khí, giá dầu, và tỷ giá hối đoái VND/ USD. Thời gian điều chỉnh giá bán điện giữa hai lần liên tiếp tối thiểu là 3 tháng và mức điều chỉnh sẽ bằng hoặc lớn hơn 5%. Để có thể góp phần đưa ra những chính sách hợp lý, góp phần thúc đẩy kinh tế, đạt được những mục tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, vấn đề dự báo giá điện năm 2015 được quan tâm. Vấn đề này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động phức tạp và PGS, TS, Trường Đại học Ngoại Thương, email: .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.