TAILIEUCHUNG - Giáo trình Vi sinh học công nghiệp - Biền Văn Minh

Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Vi sinh học công nghiệp" thông qua việc nắm nội dung các chương sau: chương 1 mở đầu, chương 2 cơ sở khoa học của vi sinh vật học công nghiệp, chương 3 sự phân loại sản phẩm, chương 4 các phương pháp và kỹ thuật lên men, chương 5 sản xuất sinh khối vi sinh vật, chương 6 các sản phẩm lên men, chương 7 các chất trao đổi bậc một, chương 8 các chất trao đổi bậc hai, chương 9 các sản phẩm chuyển hóa sinh học, chương 10 xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học, chương 11 sự tuyển khoáng nhờ vi sinh vật, chương 12 công nghệ vi sinh và bảo vệ môi trường. | 0 BIỀN VĂN MINH CHỦ BIÊN KIỀU HỮU ẢNH PHẠM NGỌC LAN ĐỖ THỊ BÍCH THUỶ Giáo trình điện tử VI SINH VẬT HỌC CÔNG NGHIỆP HUẾ 2008 1 MỤC LỤC Trang Chươngl MỞ ĐẦU 1. Đối tượng của vi sinh vật học công nghiệp. 4 2. Nội dung. 4 3. Lược sử phát triển của VSVHCN. 5 4. Vị trí và yêu cầu môn học. 7 5. Vai trò của VSV trong đời sống. 7 Câu hỏi ôn tập. 8 Chương2 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VI SINH VẬT HỌC CÔNG NGHIỆP 1. Đặc điểm của vi sinh vật . 10 2. Cơ sở hóa sinh của vi sinh vật học công nghiệp. 13 3. Cơ sở di truyền vi sinh vật. 18 Câu hỏi ôn tập. 36 Chương 3 SỰ PHÂN LOẠI SẢN PHẨM 1. Phân loại sản phẩm theo tính chất thương mại. 38 2. Phân loại khác. 40 3. Sinh trưởng và tạo thành sản phẩm trong các quá trình công nghiệp 45 4. Các loại vaccine. 47 Câu hỏi ôn tập. 49 Chương 4 CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT LÊN MEN 1. Quá trình lên men. 53 2. Các nhóm VSV công nghiệp chủ yếu. 56 3. Nguồn dinh dưỡng và nguyên liệu ban đầu. 60 4. Khử trùng. 62 6. Các phương pháp nuôi . 62 Câu hỏi ôn tập . 66 Chương 5 SẢN XUẤT SINH KHỐI VI SINH VẬT 1. Giống ban đầu cho các quy trình lên men VSV . 67 2. Sản xuất men bánh mì. 67 3. VSV dùng cho các mục đích y học và kỹ thuật. 71 4. Protein đơn bào SCP . 76 Câu hỏi ôn tập. 80 Chương 6 CÁC SẢN PHẨM LÊN MEN 1. Lên men ethanol. 82 2. Lên men lactic. 93 3. Lên men 2 3 butadiol . 98 4. Lên men butanol -aceton. 100 Câu hỏi ôn tập. 101 Chương 7 CÁC CHẤT TRAO ĐỔI BẬC MỘT 1. Nguyên lý của sự tổng hợp thừa . 103 2 2. Các phương pháp tạo ra thể đột biến tổng hợp thừa . 103 3. Amino acid . 105 4. Sản xuất các purine nucleotide. 108 5. Vitamin. 113 Câu hỏi ôn tập. 114 Chương 8 CÁC CHẤT TRAO ĐỔI BẬC HAI 1. Các chất kháng sinh. 117 2. Các độc tố nấm . 122 Câu hỏi ôn tập. 128 Chương 9 CÁC SẢN PHẨM CHUYỂN HÓA SINH HỌC 1. Sự chuyển hóa các steroid. 130 2. Sự tạo thành phenyl-acetylcarbinol. 132 3. Sản phẩm từ vi khuẩn acetic . 133 4. Sản xuất vitamin C. 134 5. Sản xuất dextran. 138 6. Sản xuất arcrylamide. 141 Câu hỏi ôn tập. 142 Chương 10 XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG BIỆN PHÁP SINH HỌC

TỪ KHÓA LIÊN QUAN