TAILIEUCHUNG - Chất xám- tài nguyên vô giá

Nếu một tổ chức không biết tận dụng và lưu giữ “chất xám” của các cá nhân thì tổ chức đó có nguy cơ bị tổn thất tri thức hoặc “trao tặng” tri thức của mình cho những tổ chức khác. | Chất xám- tài nguyên vô giá Nếu một tổ chức không biết tận dụng và lưu giữ chất xám của các cá nhân thì tổ chức đó có nguy cơ bị tổn thất tri thúc hoặc trao tặng tri thức của mình cho những tổ chức khác. Tài sản vô hình dễ tổn thất Trong một tổ chức nói riêng và xã hội nói chung mỗi cá nhân sẽ tự mình hấp thụ thông tin và có những tri thức riêng không ai giống ai. Tri thức riêng của mỗi một người tacit knowledge chỉ có người đó mới sử dụng được. Khi người đó thể hiện tri thức ra bên ngoài explixit knowledge dưới dạng thông tin bằng cách viết tài liệu viết sách hướng dẫn trực tiếp. người khác mới có thể tiếp nhận và hiểu được tri thức ấy và biến thành tri thức của mình. Điều gì xảy ra nếu một cá nhân làm việc lâu năm đảm nhận vị trí quan trọng sau khi tích lũy một lượng tri thức lớn lại rời bỏ tổ chức Và khi một cán bộ cấp cao sắp đến tuổi về hưu thì tổ chức nên mời người đó ở lại làm việc thêm cộng tác hay tuyển nhân sự trẻ với tri thức mới Đó là những nguy cơ về tổn thất tri thức cần đến công việc quản trị tri thức QTTT - tài sản vô hình. Ngoài ra QTTT còn cần được thực hiện bởi những lý do sau Quá tải thông tin Quá tải thông tin xảy ra khi Không hiểu hay không nhận biết thông tin hiện có Số lượng thông tin quá nhiều đến mức không kiểm soát được Không biết tìm Thông tin có thể được coi như một loại hàng thông tin cần thiết hoá đặc biệt có thể được mua bán trao đổi Biết nguồn thông tích lũy và lưu trữ. Tuy nhiên sự quá tải tin nhưng không biết thông tin đôi khi lại xảy ra vì chất lượng cách tiếp cận. thông tin mới quan trọng chứ không phải số lượng. Quá tải thông tin nhưng không có tri thức thường đi đôi với nhau. Người hiểu biết vấn đề thường đưa ra những thông tin ngắn gọn súc tích. Ngược lại người không nắm rõ hoặc không hiểu vấn đề thường trình bày dài dòng ý tứ vay mượn thông tin quá tải nhưng không hình thành được tri thức nào cho người dùng tin. Nhiễu thông tin Hiện tượng nhiễu thông tin còn tác hại hơn quá tải vì thông tin được đưa ra sai lệch do vô tình .