TAILIEUCHUNG - Ôn thi đại học môn Hóa - Đề số 4

Tham khảo tài liệu 'ôn thi đại học môn hóa - đề số 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ei on o 4 Cáu 1 Axit acrylic CH2 CH-COOH có công thức chung là A. C2H3COOH n - 1COOH Cáu 2 Các chất có thể điều chế trực tiếp X C H O có O 34 78 là CH2 B. CH2O n C. C2H4O D. à b c đều đung Cáu 3 A là àndềhyt có O 37 21. A có thề điều chề A. C2H4 OH 2 b. C3Hố OH 2 c. C4H8 OH 2 d. ch3oh Cáu 4 K2Cr2O2 C6H12O6 H2SO4 Cr2 SO4 3 CO2 K2SO4 H2O Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là A. 4 2 8 2 3 1 1 B. 4 1 16 4 6 4 2 2 C. 2 1 8 2 3 2 1 1 D. 8 2 8 2 4 4 2 2 Cáu 5 Đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ A nhiều lần axit thu được 1 344 lít khí CO2 đo đktc và 0 9 gam nước. CTN A là A. C2H3O2 n B. C4H7O2 n C. H n D. Cm Cáu 6 Các axit không làm mat màu ddBr2 có thể là A. C2H3O2 n B. C4H7O2 n C. C3H5O2 n D. A B C đều đung Cáu 7 Chất X chứa các nguyên tố C H O trong đó oxi chiếm 53 33 về khối lượng. Khi đốt cháy X đều thu được số mol nước bằng số mol X biết 1 mol X phản ứng vừa hết với 2mol Ag2O trong dung dịch amoniac. X là A. CH3CHO B. C2H5CHO C. H-CHO D. OHC-CH CH-CHO Cáu 8 Andehit acrylic CH2 CH-CHO có công thức chung là A. C2H3CHO n - iCHO Cáu 9 Thuy phàn X đựơc sàn phàm góm glucózơ và fructózơ. X là A. Sáccarôzơ B. Mantôzơ C. Tinh bột D. Xenlulộzơ Câu 10 Hộa tan m gam hhA Cu Ag trong ddhh HNO3 H2SO4 thu được ddB chưa 7 06 gam muộ i va hhG 0 05 mol NO2 0 01 mol SO2 . Khộ i lượng hhA bang 58 B. 3 06 C. 3 00 D. Gia trị khac Câu 11 X chưa C H O cộ MX 60 đvC. X cộ sộ động phan phan ưng được vơi NaOH bang B. 2 C. 3 D. 4 Câu 12 Đun 6 96 gam rượu A vơi 10 4 gam CuO dư . Sau pư thu được một andehyt đợn chưc B va 8 48 gam ran. CTPT A B se la A. CH3OH H-CHO B. CH2 CH-CH2OH CH2 CH-CHO C. C2H5OH CH3 -CHO D. C3H7OH C3H7-CHO Câu 13 Cho 12 1 gam hỗn hợp 2 kim loại A B có hóa trị II không đổi tác dụng với dung dịch HCl tạo ra 0 2 mol H2 . Hai kim loại đó là Ca B. Mg Zn C. Fe Zn Fe Câu 14 Có 4 dung dịch trong suốt mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một loại anion. Các loại ion trong cả 4 dung dịch .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
353    53    0    03-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.