TAILIEUCHUNG - Ôn thi đại học môn Hóa - Đề số 4

Tham khảo tài liệu 'ôn thi đại học môn hóa - đề số 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ei on o 4 Cáu 1 Axit acrylic CH2 CH-COOH có công thức chung là A. C2H3COOH n - 1COOH Cáu 2 Các chất có thể điều chế trực tiếp X C H O có O 34 78 là CH2 B. CH2O n C. C2H4O D. à b c đều đung Cáu 3 A là àndềhyt có O 37 21. A có thề điều chề A. C2H4 OH 2 b. C3Hố OH 2 c. C4H8 OH 2 d. ch3oh Cáu 4 K2Cr2O2 C6H12O6 H2SO4 Cr2 SO4 3 CO2 K2SO4 H2O Các hệ số theo thứ tự các chất lần lượt là A. 4 2 8 2 3 1 1 B. 4 1 16 4 6 4 2 2 C. 2 1 8 2 3 2 1 1 D. 8 2 8 2 4 4 2 2 Cáu 5 Đốt cháy hoàn toàn một chất hữu cơ A nhiều lần axit thu được 1 344 lít khí CO2 đo đktc và 0 9 gam nước. CTN A là A. C2H3O2 n B. C4H7O2 n C. H n D. Cm Cáu 6 Các axit không làm mat màu ddBr2 có thể là A. C2H3O2 n B. C4H7O2 n C. C3H5O2 n D. A B C đều đung Cáu 7 Chất X chứa các nguyên tố C H O trong đó oxi chiếm 53 33 về khối lượng. Khi đốt cháy X đều thu được số mol nước bằng số mol X biết 1 mol X phản ứng vừa hết với 2mol Ag2O trong dung dịch amoniac. X là A. CH3CHO B. C2H5CHO C. H-CHO D. OHC-CH CH-CHO Cáu 8 Andehit acrylic CH2 CH-CHO có công thức chung là A. C2H3CHO n - iCHO Cáu 9 Thuy phàn X đựơc sàn phàm góm glucózơ và fructózơ. X là A. Sáccarôzơ B. Mantôzơ C. Tinh bột D. Xenlulộzơ Câu 10 Hộa tan m gam hhA Cu Ag trong ddhh HNO3 H2SO4 thu được ddB chưa 7 06 gam muộ i va hhG 0 05 mol NO2 0 01 mol SO2 . Khộ i lượng hhA bang 58 B. 3 06 C. 3 00 D. Gia trị khac Câu 11 X chưa C H O cộ MX 60 đvC. X cộ sộ động phan phan ưng được vơi NaOH bang B. 2 C. 3 D. 4 Câu 12 Đun 6 96 gam rượu A vơi 10 4 gam CuO dư . Sau pư thu được một andehyt đợn chưc B va 8 48 gam ran. CTPT A B se la A. CH3OH H-CHO B. CH2 CH-CH2OH CH2 CH-CHO C. C2H5OH CH3 -CHO D. C3H7OH C3H7-CHO Câu 13 Cho 12 1 gam hỗn hợp 2 kim loại A B có hóa trị II không đổi tác dụng với dung dịch HCl tạo ra 0 2 mol H2 . Hai kim loại đó là Ca B. Mg Zn C. Fe Zn Fe Câu 14 Có 4 dung dịch trong suốt mỗi dung dịch chỉ chứa một loại cation và một loại anion. Các loại ion trong cả 4 dung dịch .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT