TAILIEUCHUNG - Ôn thi đại học môn Hóa - Đề số 2

Tham khảo tài liệu 'ôn thi đại học môn hóa - đề số 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | iuoitre ừĩ ÔN số 2 Câu 1 Cho m g hỗn hợp gom 3 kim loai đứng trước H2 trong dãy hoat động hoa hoc phãn ứng hết với H2SO4 dứ thu được 1 008 lít H2 đkc . Co can dung dịch thu được 7 32 g rãn. Vãy m co thế bang A. 3g B. 5 016g C. 2 98g D. Kết qua khac Câu 2 Cho hỗn hợp Z gồm 2 rượu có công thức CxH2x 2O và CyH2yO biết x y - 6 và y x 1. Công thức phân tử hai rượu là A. C3H8O và C5H10O B. CH4O và C3H6O _ C. c2h6o và C4H8O D. C4H10O và C6H12O Câu 3 Trong CuFeS2 co A. Sô oxi hoa cua Fế Cu lan lượt bang 2 2 B. Số oxi hoa cua Fế Cu lan lượt bang 3 2 C. So oxi hoa cua Fế Cu lan lượt bang 2 1 D. A B C đếu sai Câu 4 Cho 8 8 gam một hỗn hợp gồm 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng với 120 ml dung dịch HCl 1M được 6 72 lít đkc khí hiđro Hai kim loại đó là A. Be và Mg B. Ca và Sr C. Mg và Ca D. A B đếu đung Câu 5 Có một hợp chất hữu cơ đơn chức Y khi đốt cháy Y ta chỉ thu được CO2 và H2O với số mol như nhau và số mol oxi tiêu tổn gấp 4 lần số mol của Y. Biết rằng Y làm mất màu dung dịch brom và khi Y cộng hợp hiđro thì được rượu đơn chức. Công thức cấu tạo mạch hở của Y là A. CH3-CH2-OH B. CH2 CH-CH2-CH2-OH c. CH3-CH CH- CH2-OH d. CH2 CH-CH2-OH . Câu 6 Cho pư R HNO3 HCl X NO H2O VỢi R la kim loai Vậy X la A. R NO3 n C. R NO3 n RCln D. A B C sai Câu 7 M2 CO3 n HNO3 đặc Muoi X NO2 H2O CO2 1 . Vạy M la A. Zn B. Cu C. Fe D. Al Câu 4 FeS2 A FeSO4 H2S S 1 . Vây A la A. H2SO4 loang B. H2SO4 Đạc C. A B đếu đung D. A B đếu sai Câu 5 Đế nhan biết NaHCO3 va NH4HSO4 ta co thế dung A. ddHCl B. ddBa OH 2 C. ddNaOH D. A B C đều được Câu 6 Cho hhA Ag Cu Fế phan ưng hết vỢi HNO3 thu được hhG NO NO2 tha y lượng nưỢc tang 7 2 gam. 1 So mol HNO3 tham gia pứ bang A. 0 35 mol B. 0 25 mol C. 0 2 mol D. Gia tri khac Câu 7 Ket luận nao đúng A. ddNaAlO2 có tính bazd. B. Al OH 3 Zn OH 2 la cac bazd lưdng tính. C. Trong hợp cha t O luon co so oxi hoa bang -2 D. Phenol có kha nang lam quy tím hóá đó. Cu 8 Cho phan ứng CnH2n KMnO4 H2O MnO2 KOH X. Vậy X A . Phan ứng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN