TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH CĐ-ĐH NĂM 2010 Môn thi: Địa lí

Tài liệu tham khảo về đề thi thử tuyển sinh cao đẳng-đại học năm 2010 môn địa lý | ĐỀ THI THỬ TS CĐ-ĐH NĂM 2010 Môn thi: Địa lí Thời gian: 90 phút (không kể phát đề) A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH: Câu 1 (3 điểm) Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta. Câu 2 (3 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau: Lương thực có hạt bình quân theo đầu người (kg/người) Năm Toàn quốc Đồng bằng sông Hồng Đồng bằng sông Cửu Long 1995 363,1 330,9 831,6 2004 482,5 395,5 1097,4 a ) Vẽ biểu đồ thể hiện lương thực có hạt bình quân theo đầu người của toàn quốc và các vùng b ) Từ biểu đồ đã vẽ, nêu nhận xét. c ) Giải thích vì sao bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng lại thấp hơn so với cả nước và Đồng bằng sông Cửu Long. Câu 3 (2 điểm) Hãy trình bày các điều kiện thuận lợi ảnh hưởng đến sản xuất cây công nghiệp và sự phân bố một số cây công nghiệp lâu năm chủ yếu của nước ta. B. PHẦN RIÊNG: Häc sinh lµm 1 trong 2 c©u sau: Câu 4 ( 2 điểm ) Giải thích vì sao khu vực trung du và miền núi ở nước ta hoạt động công nghiệp còn hạn chế ? Câu 5 (2 điểm) Cho bảng số liệu dưới đây: Cơ cấu diện tích cây công nghiệp nước ta giai đoạn 1985-2002- (Đơn vị: % ) Năm 1985 1990 1995 1999 2000 2002 Diện tích cây công nghiêp hàng năm 56,1 45,2 48,4 40,9 36,8 39,0 Diện tích cây công nghiệp lâu năm 43,9 54,8 51,6 59,1 63,2 61,0 Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công nghiệp của nước ta ở giai đoạn trên. --------------------Hết---------------------

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.