TAILIEUCHUNG - Pleased/please, mạo từ THE

'Please' là thán từ dùng trong phép lịch sự khi giao tiếp còn 'pleased' là tính từ thể hiện sự hài lòng. Bạn cảm thấy khó hiểu và không phân biệt được hai từ này vì câu thứ nhất là cách nói ngắn gọn. Câu đầy đủ phải là: I am pleased to meet you ( Tôi rất vui khi được làm quen với bạn). | Pleased please mạo từ THE 1 Tại sao Pleased to meet you nhưng trong câu Could I sit here please Please là thán từ dùng trong phép lịch sự khi giao tiếp còn pleased là tính từ thể hiện sự hài lòng. Bạn cảm thấy khó hiểu và không phân biệt được hai từ này vì câu thứ nhất là cách nói ngắn gọn. Câu đầy đủ phải là I am pleased to meet you Tôi rất vui khi được làm quen với bạn . Như vậy rõ ràng phân tích câu không cần để ý đến ý nghĩa ta thấy pleased đi cùng với động từ to be am nên nó là một tính từ. Trong khi đó please ở câu thứ hai đứng riêng rẽ là một thán từ. 2 Tại sao người ta nói I m tied up ON SATURDAY nhung I m free in THE afternoon too. Câu trên không có THE câu dưới lại có THE cả 2 câu đều chỉ thời gian Mạo từ xác định THE được dùng trước danh từ để diễn tả một hoặc nhiều người vật sự việc nào đó đã được xác định rồi nghĩa là cả người nói và người nghe đều biết đối tượng được đề cập tới. Ví dụ I m free in THE afternoon too. cả người nói và nghe đều biết buổi chiều được đề cập là vào ngày nào rồi nên mới có từ too . Trong câu đầu tiên I m tied up ON SATURDAY. SATURDAY là thứ bảy nói chung nên không cần THE. Tuy nhiên nếu câu hỏi là Are you free on Friday .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN