TAILIEUCHUNG - Một số yếu tố tâm lý xã hội trong công tác cán bộ ở cơ sở

Đánh giá cán bộ là khâu quan trọng đầu tiên của công tác cán bộ, đó là việc làm khó, rất nhạy cảm vì có ảnh hưởng đến tất cả các khâu khác của công tác cán bộ, có ý nghĩa quyết định trong việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, khen thưởng. | 5/13/2020 10:13:57 PM ThS HoangSuong-hgsuong@ MỘT SỐ YẾU TỐ TÂM LÝ XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ Ở CƠ SỞ 5/13/2020 10:13:57 PM ThS HoangSuong-hgsuong@ KẾT CẤU Tầm quan trọng của công tác tổ chức cán bộ Các yếu tố cơ bản của một tổ chức và tâm lý trong tổ chức Những yếu tố tâm lý trong việc đánh giá lựa chọn cán bộ Những yếu tố tâm lý trong việc bố trí sắp xếp cán bộ 5/13/2020 10:13:57 PM ThS HoangSuong-hgsuong@ Cán bộ là yếu tố quyết định của các cuộc cách mạng Công tác cán bộ là công tác đối với con người Sức mạnh của con người chỉ có thể được thể hiện được phát huy thông qua tổ chức I. Tầm quan trọng của công tác tổ chức cán bộ “Tổ chức, tổ chức và tổ chức, hãy cho tôi một tổ chức, tôi sẽ làm đảo lộn cả nước Nga” LÊNIN 5/13/2020 10:13:57 PM ThS HoangSuong-hgsuong@ Sự ra đời của một tổ chức? Xuất phát từ nhu cầu khách quan Để nhằm thực hiện một mục đích, một nhiệm vụ đặt ra 5/13/2020 10:13:57 PM ThS HoangSuong-hgsuong@ II. Các yếu tố cơ bản của một tổ chức và tâm lý trong tổ chức Mục tiêu nhiệm vụ là yếu tố khởi đầu của một tổ chức Là yếu tố khách quan để ra đời tổ chức Quy định tính chất của tổ chức Cơ cấu tổ chức - Cơ cấu tổ chức phải tính đến sự phù hợp, tính hiệu quả 5/13/2020 10:13:57 PM ThS HoangSuong-hgsuong@ Phương thức hoạt động của tổ chức Quy chế vận hành Quy trình hoạt động Con người trong tổ chức là nhân tố cơ bản quan trọng nhất - Hoạt động của con người có thể phát huy hay triệt tiêu các yếu tố khác. Mỗi người có chức năng nhiệm vụ nhất định có phẩm chất và năng lực tương xứng Chú ý: Vì việc chọn người không vì người đặt ra việc (tổ chức) 5/13/2020 10:13:57 PM ThS HoangSuong-hgsuong@ Thời gian tồn tại của tổ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN