TAILIEUCHUNG - Neurogenic Orthostatic Hypotension

Tuần này tôi đang "trực" cho một internist-immunologist khác, hắn ta đi nghỉ hè hai tuần. Hắn vừa đi ngày thứ bảy tuần rồi, thì khu Khẩn cấp gọi về bnhân của hắn, một bà cụ 83 tuổi, caucasian, vào nhà thương vì "ngã 8 lần từ đầu năm 2008". này cũng đang do một y sĩ neurologist theo dõi trong 15 năm qua, có bệnh sử kinh giật, uống phenytoin. Neurologist đã khám bnhân cách đó 4 ngày và bảo thân nhân: "Nếu bà cụ ngã nữa thì đưa cụ vào Emergency Department, phải nhập viện và. | Neurogenic Orthostatic Hypotension Tuần này tôi đang trực cho một internist-immunologist khác hắn ta đi nghỉ hè hai tuần. Hắn vừa đi ngày thứ bảy tuần rồi thì khu Khẩn cấp gọi về bnhân của hắn một bà cụ 83 tuổi caucasian vào nhà thương vì ngã 8 lần từ đầu năm 2008 . này cũng đang do một y sĩ neurologist theo dõi trong 15 năm qua có bệnh sử kinh giật uống phenytoin. Neurologist đã khám bnhân cách đó 4 ngày và bảo thân nhân Nếu bà cụ ngã nữa thì đưa cụ vào Emergency Department phải nhập viện và tính cho ra chuyện không dính gì đến thần kinh đâu cụ lần cuối có kinh giựt cách đây 12 năm rồi và EEG ElectroEncephalogram mới đây không thấy có seizure activities gì cả . Neurologist sau đó gọi telephone cho anh bạn internist immunologist và bảo có lẽ vụ này dính tới tim tôi chả biết nhưng có lẽ tim đập loạn nhịp không chừng chả dính gì đến thần kinh đâu . Ông BS bạn gọi bà ấy đến office và nghĩ rằng có lẽ bị adrenal insufficiency hắn ta lấy máu thử mức Cortisol trong máu rồi cho Prednisone 10 mg một ngày. Hai ngày sau hắn đi nghỉ hè . vưà ra khỏi thành phố bnhân ngã lần thứ tám thân nhân đưa vào Khu khẩn cấp và họ gọi mình lên . Vào khám thì không thấy gì lạ bệnh nhân tỉnh táo như thường orientated X3 time place people - tiếng Việt 3N Nơi Ngày Người biết ở đâu biết ngày nào năm nào nhận ra thân nhân . Áp suất 138 mmHg 80 mmHg nhịp tim 82 phút không sốt thở 16 lần phút. Bảo bnhân đứng lên để tìm orthostatic hypotension thì áp suất systolic chỉ giảm có 10 mm Hg. Khám cơ thể không thấy gì khám thần kinh cũng không thấy gì. Không có carotid bruits. Monitor tim trên tường chả thấy loạn nhịp tim. Cho bnhân nhập viện. Kết quả lab tiên khởi chả thấy gì lượng phenytoin trong máu therapeutic hơi thiếu máu một chút tế bào máu trắng bình thường CPK isoenzymes Troponin B-type natriuretic peptide bình thường gan bình thường electrolytes bình thường Creat mg dL. Phim phổi normal CAT scan đầu normal. Danh sách thuốc trước khi vào nhà thương thuốc betablocker cho HBP và .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG