TAILIEUCHUNG - Bài giảng về Xã hội học

Xã hội học xuất hiện ở Châu Âu từ thế kỷ thứ 19 do August Comte (1798-1857), nhà xã hội học người Pháp sáng lập ra với mong muốn xây dựng một môn khoa học xã hội, nghiên cứu các vấn đề xã hội bằng phương pháp nghiên cứu của khoa học tự nhiên. Trong quá trình phát triển của mình xã hội học đã khẳng định vi trí quan trong của một ngành khoa học có nhiều tiềm năng và có vai trò quan trọng đối với đời sống xã hội. Những tri thức xã hội học đã góp. | Để thu thập thông tin cá biệt được hiệu quả, ngoài công tác chuẩn bị chung cho quá trình nghiên cứu, người nghiên cứu cũng cần phải có công tác chuẩn bị riêng. Thứ nhất, cần chọn thời điểm thích hợp để thu thập thông tin, đặc biệt là thu thập thông tin tại hiện trường. Ví dụ, trong phỏng vấn nông hộ nếu thiết kế đợt thu thập thông tin vào thời điểm mùa vụ thì người nghiên cứu sẽ gặp khó khăn trong tiếp cận đối tượng phỏng vấn. Bên cạnh đó, người nghiên cứu cần phải tiếp cận hiện trường trước khi đợt thu thập thông tin chính thức bắt đầu. Việc này nhằm thống nhất kế hoặc và tranh thủ sự giúp đỡ của địa phương nơi tiến hành nghiên cứu. Ngoài ra, việc nắm địa bàn thu thập số liệu sẽ giúp cho người nghiên cứu lập được kế hoạch chi tiết cho việc thu thập thông tin. Tiếp theo trong chuẩn bị thu thập thông tin cá biệt là công tác tập huấn. Bước này đặc biệt quan trọng khi việc thu thập thông tin cần có sự tham gia của nhiều người (phỏng vẫn bằng bảng hỏi với số lượng lớn hay phỏng vấn nhóm). Việc tập huấn cho những người cùng tham gia nhằm thống nhất cách thức và nội dung thu thập thông tin. Cuối cùng, để cho việc thu thập thông tin được thành công là công tác chuẩn bị về kinh phí.