TAILIEUCHUNG - 1001 lessons to helping for new learner

Chào các bạn ! Các bạn cùng viết chủ đề "Tell me about your family" này nhé. Trong chủ đề này các bạn hãy kể về gia đình mình: gồm mấy người ,tuổi tác ,nghề nghiệp ,tính tình của từng người ,các bài viết cũng có độ dài như lần trứoc . | g hựp Mr ZlgZag dung Thdnh Vitin Drên ddn li .w Và Hod ctiQ box Wỉí1 ng íì r y ginwrs LỜI NÓI ĐẦU Thản chão các bạn Trang ngày càng trở thành ngôi trường thứ 2 ĐÀY KIÉN THỨC CHO NHỮNG AI YÊU THÍCH TIẾNG Anh đang dằn KHÀNG ĐỊNH MÌNH XỨNG ĐÁNG VỚI WEBSITE CHUYẾN VẺ Anh Ván lởn nhát TRÊN ĐÁT Nước HÌNH CHỬ s. Khòng ngừng học hói sáng Tạo và cùng chia sẻ lẳn nhau đó là tiéu chí CỦA . vì lĩ đó muổn giửp các bạn dè theo dõi và học tốt hơn. Chứng tôi cho RA ĐỜI Quyẻn Ebook - . Tát cả Nội Dung quyển Ebook là do thành viền và BĐH xây dụng nén. Chúng tói hy vọng ràng Quyèn Ebook sẻ hỏ trợ và tùng bước nâng cao trình độ học ĩiéng Anh của các bạn. Quyẻn Ebook đàu tiên của là 1001 BÀI Viét Người mới Học Càn Xem Quyển Ebook này gồm nhièu chú đè được phát hành theo từng đợt. Mong rằng với kỳ PHÀT HÃNH ĐÀU TIÉN Quyên Ebook sẽ giủp càc bạn mới bát đàu học tiéng Anh náng cao khá NĂNG VIÉT LÉN TRÌNH ĐỘ CAO HON VÀ CÙNG SỀ GIÚP NHƯNG BẠN ĐANG KHÁ VÀ GÕ TIÉNG Anh ngày CÀNG HOÀN THIỆN KỸ NÁNG VIẾT MÌNH HƠN . Chủng tói hy vọng các BẠN SÈ NHIỆT TÌNH ỦNG HỘ VÀ CÙNG GÓP Ý CHO QUYỂN Ebook ị Bởi VỚI sự ŨNG Hộ VÀ GÕP Ý CÙA CÁC BẠN ĐÓ SÊ LÀ ĐỘNG Lực RẮT lớn cho chúng tòi ngày một trở THÀNH NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TÓT NHÁT TRÊN Bước DƯỠNG TIỂP THU KIÉN THỨC CỦA BẠN. Chủng tôi xin chán THÀNH CÁM ƠN CẮC Mod. các thảnh viẻn đa VIÉT bài sừa bài đẻ cùng Q MỌ .CỘNG ĐÒNG HOC TIÉNG Anh MIÉN PHÍ VÀ BÓ ÍCH TRẼN Chúc các bạn THÀNH CÒNG VÁ CÂM THÁY VUI VẺ CỦNG QUYỂN Ebook Thân Phát HÁAItilN 2047z 2008 Tran Tiứtt Anb amển .