TAILIEUCHUNG - Bài giảng - Chương 5: Pháp luật về hợp tác xã

Hợp tác xã là một loại hình kinh tế tập thể đã xuất hiện và tồn tại từ lâu ở nước ta. Trong quá trình phát triển HTX đã luôn tự đổi mới mình để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế đất nước trên cơ sở các quy định của Nhà nước. Đây là hình thức kinh tế thuộc sở hữu tập thể được Đảng và Nhà nước ta quan tâm khuyến khích phát triển. | CHƯƠNG 5 PHÁP LUẬT VỀ HỢP TÁC XÃ Luật HTX 2003 HTX là một loại hình kinh tế tập thể đã xuất hiện và tồn tại từ lâu ở nước ta. Trong quá trình phát triển HTX đã luôn tự đổi mới mình để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế đất nước trên cơ sở các quy định của Nhà nước. Đây là hình thức kinh tế thuộc sở hữu tập thể được Đảng và Nhà nước ta quan tâm khuyến khích phát triển. 1. Khái niệm: Theo Điều 1, Luật HTX quy định: " HTX là một tổ chức kinh tế do cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia HTX, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, KD và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước" 2. Đặc điểm của HTX. - Là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân hoạt động như một DN (hoạt động theo cơ chế thị trường chứ Nhà nước không bao cấp). Nói HTX như một DN bởi HTX sử dụng các chức năng của DN để KD nhằm phục vụ lợi ích xã viên. Khác với DN chú trọng yếu tố KT thì HTX chú trọng yếu tố xã hội. - Xã viên trong HTX ngoài nghĩa vụ góp vụ góp vốn theo điều lệ HTX còn phải đóng góp sức lao động vào HTX. Xã viên vừa là chủ sở hữu vừa là người lao động trong HTX. - Vốn góp của xã viên không được quá 30% vốn điều lệ của HTX. - Xét về góc độ xã hội hoạt động của HTX mang tính xã hội sâu sắc thể hiện trong nguyên tắc tổ chức và hoạt động của mình. - HTX phân phối theo lao động, vốn góp và mức độ tham gia dịch vụ. Đặc điểm này nói lên sự khác biệt so với các loại hình DN được thành lập bởi LDN. Sự khác biệt này không chỉ nói lên bản chất mà còn khẳng định ưu thế, vị trí của HTX trong nền KT thị trường. - Số lượng xã viên HTX phải từ 7 trở lên. s 3. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HTX. * Tự nguyện: Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân, cán bộ, công chức nhà nước có đủ điều kiện theo quy định, tán thành Điều lệ HTX và có đơn xin gia nhập hoặc xin ra HTX. Việc HTX tham gia liên hiệp HTX .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.