TAILIEUCHUNG - Bài giảng Mô đun 02: Sử dụng máy tính cơ bản (IU02)

Nội dung Bài giảng Mô đun 02 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Sử dụng máy tính cơ bản (IU02)", cụ thể như: Các vấn đề khởi đầu, cách tổ chức quản lý thông tin trong máy của Windows, thao tác với cửa sổ, làm việc với màn hình nền desktop, quản lý tệp tin và thư mục với my computer, sử dụng thùng rác,. | MÔ ĐUN 02 SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN (IU02) 1. Các vấn đề khởi đầu a) Cách khởi động Windows tự khởi động khi bật máy tính lên. MÔ ĐUN 02 SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN b) Thoát khỏi Windows Thoát máy tính theo trình tự: Nhấn Start/ Turn off computer (hoặc Shutdown)/ Turn off (Shutdown)/ Ok c) Màn hình Desktop MÔ ĐUN 02 SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN 2. Cách tổ chức quản lý thông tin trong máy của Windows a) Tệp tin (File): Là tập hợp các thông tin có cùng bản chất và được lưu trữ như một đơn vị lưu trữ dữ liệu trên các vật mang thông tin (đĩa từ, băng từ, USB). Tệp tin có 3 đặc trưng chính là: Tên tệp, kích thước và ngày tháng cập nhật. MÔ ĐUN 02 SỬ DỤNG MÁY TÍNH CƠ BẢN b) Thư mục (Folder) Để tiện cho việc truy cập và quản lý thông tin, các tệp trên đĩa được tổ chức thành từng nhóm và tạo thành các thư mục. Mỗi thư mục chứa thư mục con và các tệp trong nó. Thư mục gốc là thư mục lớn nhất trên đĩa và được tạo ra khi ta định dạng ổ đĩa Thư mục hiện hành là thư mục mà ta đang làm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.