TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cơ sở lập trình 1: Chương 9 - Lê Cẩm Tú

Bài giảng Cơ sở lập trình 1: Chương 9 giới thiệu về kiểu dữ liệu tệp với những nội dung cụ thể như: Khái niệm kiểu tệp, các thao tác trên tệp, tệp văn bản, tệp nhị phân, các hàm xử lý tệp, truyền tham số là tệp cho hàm. | Chương 9 KIỂU DỮ LIỆU TỆP (File) Lê Quý Tài quytai3985@ Hà Nội – 2012 Nội dung Khái niệm kiểu tệp 1 Các thao tác trên tệp 2 Tệp văn bản 3 Tệp nhị phân 4 Các hàm xử lý tệp 5 Truyền tham số là tệp cho hàm 6 26/01/2012 Chương 9-Kiểu dữ liệu tệp 2/32 1. Khái niệm kiểu tệp Tệp Là tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau và có cùng kiểu được nhóm lại với nhau tạo thành một dãy. Tệp được chứa trong thiết bị nhớ ngoài Kích thước và số lượng gần như không hạn chế. Phân loại tệp Theo cách truy cập Tệp truy cập tuần tự: việc đọc một phần tử bất kỳ của tệp bắt buộc phải tuần tự đi qua các phần tử trước đó Tệp truy cập ngẫu nhiên: có thể truy xuất phần tử bất kỳ của tệp thông qua chỉ số thứ tự phần tử trong tệp 26/01/2012 Chương 9-Kiểu dữ liệu tệp 3/32 Khái niệm kiểu tệp (tt) Phân loại tệp Theo bản chất dữ liệu Tệp văn bản: chứa các kí tự trong bảng mã ASCII không kể đến các kí tự điều khiển. Dữ liệu được lưu thành các dòng, mỗi dòng được kết thúc bằng ký tự xuống dòng là CR (Carriage Return – về đầu dòng, mã 10) và LF (Line Feed – xuống dòng, mã 13). Tệp văn bản kết thúc bằng kí tự EOF (End Of File) có mã 26 (Ctrl + Z) Ví dụ: Các tệp văn bản (text) (*.txt) Tệp nhị phân: các phần tử là các số nhị phân, và chứa khá nhiều dữ liệu có mã là các kí tự điều khiển. Ví dụ: Các tệp chương trình (*.exe, *.com ) 26/01/2012 Chương 9-Kiểu dữ liệu tệp 4/32 Một số khái niệm Biến tệp Là biến thuộc kiểu tệp dùng đại diện cho một tệp tin. Dữ liệu chứa trong tệp được truy xuất thông qua các thao tác với biến tệp. Con trỏ tệp Dùng để xác định vị trí của phần tử hiện tại để đọc hoặc ghi dữ liệu trên tệp. Khi tệp được mở để đọc hoặc ghi thì con trỏ tệp luôn ở vị trí đầu tệp. Mỗi khi đọc hoặc ghi trên tệp thì con trỏ tệp tự động tăng lên một khoảng theo đúng số byte vừa đọc hoặc ghi trên tệp. 26/01/2012 Chương 9-Kiểu dữ liệu tệp 5/32 2. Các thao tác trên tệp Các bước cơ bản để xử lý tệp Khai báo biến tệp Mở tệp để ghi hoặc đọc Xử lý dữ liệu trong tệp Đóng tệp Các hàm thao tác với tệp trong

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.