TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên là tài liệu tham khảo hữu ích với các bạn đang chuẩn bị cho bài kiểm tra học kỳ 2 sắp tới nhằm ôn lại kiến thức đã học và làm quen với dạng đề thi. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi. | pirONG GD&Er viNu vtN on mtu rRA Hqc ri u NAtvt HQC rorr-ror* MON: LICH SII 9 gian tdm bdi 45 phtit, rch6ng kO thd'i gian giao Thdi un cuittH THIrc di ! L TRAC NGHTpM (3,0 di6m) G1; vito biti ldm chi mQt chir ctii A, B, C hofic D trw6'c phwong dn trd ldi itfing. tau f . Nguoi thdng nh6t c6c t6 chirc cQng san ViQtNam nlm 1930 ld: C. Nsuy?n A. Iiguy6n ttr6i Hqc {r-q:q. D. Nguy6n Vdn Cu' B. TrAn Phir Ciu ' 2. L6 cd d6 sao virng *u6t hign lAn dAu ti6n t4i: A. HQi nghi thinh 10p Eang CQng san ViQt Nam B. Khdi ngtria N3m 'C. Kh6i nghiaBfic Son IC r hi[-"to Nam 1e30-1e31 d6 ph6t tri6n t6n diSn dinh cao &: C. NghQ An vi He finh A. Hd finh vd Quing Binh D. Ninh Binh vd Thanh H6a B. NghQ An vi Th6i Binh ca, 3.?;il:hhb#:ffi ' Cfiu 4. Thdig,lqi nio ctra ta ddlim ph5 s6n hoan toin k6 ho4ch Na-va cua Phdp-Mi? C. Chiiin dich Tdy B8c ndm 1952 A. Chi(in dich ViQt Bic n[m D. Chi6n dich Dien Bi6n Phri ndm 1954 B. Chi6n dich Bi6n Gidi ndm Cffu 5. Trong thli ki 1954-1975, sU kiQn nAo denh d6u bu6c ph6t tri6n ctra c6ch mAng mi6n Nam .huyen tt th6. gifi gin lyc lugng sang thri titin cdng? C. Chi6n thdng V4n Tudrng A. Phong trlro "Edng D. Chi6n th[ng Binh Gia B. Chi6n theng Ap Cf,u 6. Th6ng lgi ndo c-ta qu6n d6n miAn Nam dd buQc Ivff tuy6n bti "Ir,fr h6a" tr& lai chitln tranh xdm lugc? A. CuQc T6ng ti6n c6ng vd n6i d4y XuAn Mflu Thdn (1968) B. CuQc Ti6n c6ng chi6n lugc n[m t972 C. Tr{n "EiQn Bi6n Pht tr6n kh6ng" ndm 1972 D. CuQc T6ng titin c6ng vA n6i dfy Xudn 1975 rr. Tr/t ua\ (7,0 rli6m) lgql 1950 khdi" Bic ' ' c6u 7 (4,0 tli6m) _ Trinh biy nhftng hopt'dQng cfia Hnh tp Nguy6n Ai Qu6c trong thoi gian & nu6c Fh6p ttr ndm l

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.