TAILIEUCHUNG - Quyết định 14363/QĐ-BCT

Quyết định số 14363/QĐ-BCT ban hành về khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2015. | Bộ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc số 14363 QĐ BCT Hà Nội ngày Ì2S tháng .222 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2015 Bộ TRƯỞNG Bộ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012 Căn cứ Nghị định số 95 2012 NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Căn cứ Nghị định số 137 2013 NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực Theo đê nghị của Cục trưởng Cục Điêu tiêt điện lực QUYÉT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2015 chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng như sau . Đơn vị Mức giá tối đa đồng kWh Mức giá tối thiểu đ kWh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc Tổng công ty Điện lực Miền Nam Tổng công ty Điện lực Miền Trung Tổng công ty Điện lực Hà Nội Tổng công ty Điện lực Hồ Chí Minh Điều 2. Căn cứ vào khung giá bán buôn điện bình quân quy định tại Điều 1 Quyết định này giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho từng Tổng công ty Điện lực theo quy định hiện hành. Điều 3. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân phù hợp với biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện doanh thu và lợi nhuận định mức của các Tống công ty Điện lực Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm tính toán báo cáo Bộ Công Thương xem xét quyết định. Điều 4. Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn điện

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.