TAILIEUCHUNG - Đề thi HK 1 môn Vật lý lớp 11 - Mã đề 2

Gửi đến các bạn Đề thi HK 1 môn Vật lý lớp 11 - Mã đề 2 giúp các bạn học sinh có thêm nguồn tài liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. tài liệu. | ĐỀ THI HỌC KỲ I MễN: VẬT Lí 11 ĐỀ: 2 Câu 1: Một tụ điện phẳng có điện dung C, đ-ợc mắc vào một nguồn điện, sau đó ngắt khỏi nguồn điện. Ng-ời ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có hằng số điện môi ε. Khi đó điện tích của tụ điện A. Không thay đổi. B. Tăng lên ε lần. C. Giảm đi ε lần. D. Thay đổi ε lần. Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện d-ơng là vật thiếu êlectron. B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron. C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện d-ơng là vật đã nhận thêm các ion d-ơng. D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron. Câu 3: Cho hai điện tích d-ơng q1 = 2 (nC) và q2 = 0,018 (uC) đặt cố định và cách nhau 10 (cm). Đặt thêm điện tích thứ ba q0 tại một điểm trên đ-ờng nối hai điện tích q1, q2 sao cho q0 nằm cân bằng. Vị trí của q0 là A. cách q1 2,5 (cm) và cách q2 7,5 (cm). B. cách q1 7,5 (cm) và cách q2 2,5 (cm). C. cách q1 2,5 (cm) và cách q2 12,5 (cm). D. cách q1 12,5 (cm) và cách q2 2,5 (cm). Câu 4: Một tụ điện có điện dung C, đ-ợc nạp điện đến hiệu điện thế U, điện tích của tụ là Q. Công thức nào sau đây không phải là công thức xác định năng l-ợng của tụ điện? A. W = 1 Q2 2 C B. W = 1 U2 2 C C. W = 1 CU 2 2 D. W = 1 QU 2 Câu 5: Có hai tụ điện: tụ điện 1 có điện dung C1 = 3 (uF) tích điện đến hiệu điện thế U1 = 300 (V), tụ điện 2 có điện dung C2 = 2 (uF) tích điện đến hiệu điện thế U2 = 200 (V). Nối hai bản mang điện tích cùng tên của hai tụ điện đó với nhau. Hiệu điện thế giữa các bản tụ điện là: A. U = 200 (V). B. U = 260 (V). C. U = 300 (V). D. U = 500 (V). Câu 6: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có h-ớng. B. C-ờng độ dòng điện là đại l-ợng đặc tr-ng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và đ-ợc đo bằng điện l-ợng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian. C. Chiều của dòng điện đ-ợc quy -ớc là chiều chuyển dịch của các điện tích .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.