TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tin học cơ sở (Phần 2): Chương 4 - ĐH Giao thông vận tải

Bài giảng "Tin học cơ sở - Chương 4: Mảng và con trỏ" cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng, mảng một chiều, mảng hai chiều, con trỏ, con trỏ và mảng. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức. | . Mảng Mảng là một tập hợp hữu hạn các phần tử có cùng kiểu dữ liệu Các phần tử của mảng được lưu trữ trong một khối gồm các ô nhớ liên tục nhau, có cùng tên (cũng là tên của mảng) nhưng phân biệt với nhau ở chỉ số. Chỉ số này xác định vị trí của nó trong mảng. Mảng Mảng được chia ra làm 2 loại: mảng một chiều và mảng nhiều chiều (mảng 2 chiều trở lên). 2 Khoa CNTT - Bài giảng THĐC - Khối ngành kỹ thuật Mảng một chiều A) Khai báo mảng: Kiểu_dữ_liệu Tên_mảng [số_phần_tử] ; Lưu ý: số_phần_tử ( kích thước của mảng) phải được xác định ngay tại thời điểm khai báo và phải là hằng số. Ví dụ: int A[100]; //khai báo mảng số nguyên A gồm 100 phần tử. 3 Khoa CNTT - Bài giảng THĐC - Khối ngành kỹ thuật Mảng một chiều B) Truy xuất dữ liệu trong mảng: Truy xuất các phần tử của mảng theo cú pháp: Tên_mảng[chỉ_số] Trong đó chỉ_số là số nguyên bắt đầu từ 0 đến n-1, với n là kích thước của mảng. Ví dụ: Mảng A có 4 phần tử, phần tử thứ 2 là A[1]= - 7 Chỉ số Mảng A Phần tử 0 4 A[0] 1 -7 A[1] 4 2 3 A[2] 3 2 A[3] Khoa CNTT - Bài giảng THĐC - Khối ngành kỹ thuật Mảng một chiều C) Khởi tạo giá trị cho mảng một chiều khi khai báo: Kiểu_dữ_liệu Tên_mảng[số_phần_tử] = { giá_tri_1, giá_trị_2, }; Trong đó, giá_trị_1, giá_trị_2, là các giá trị tương ứng được khởi tạo cho từng phần tử của mảng theo đúng thứ tự. Số lượng các giá trị không được vượt quá kích thước của mảng. Ví dụ 1: Khởi tạo giá trị cho tất cả các phần tử của mảng: int A[5]={1,5,-8,7,0}; Ví dụ 2: Khởi tạo vài giá trị đầu của mảng, các phần tử sau mặc định bằng 0: int A[5]={2,4,1}; Ví dụ 3: Khởi tạo giá trị 0 cho tất cả các phần tử: int A[5]={0}; Ví dụ 4: Khởi tạo mảng mà không khai báo kích thước: int A[]={1,5,-8}; Khi đó mảng A sẽ có kích thước bằng 3 vì nó có 3 phần tử. 5 Khoa CNTT - Bài giảng THĐC - Khối ngành kỹ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.