TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tin học cơ sở (Phần 2): Chương 3 - ĐH Giao thông vận tải

Bài giảng "Tin học cơ sở - Chương 3: Hàm và tổ chức chương trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, định nghĩa hàm, khai báo nguyên mẫu hàm, gọi hàm, phạm vi của biến, một số hàm toán học sẵn có trong C. . | . Mở đầu Một chương trình viết trong C là một dãy các hàm trong đó có một hàm chính là hàm main(). Hàm là một đoạn chương trình độc lập, giải quyết một công việc hoàn chỉnh và có thể được sử dụng nhiều lần trong chương trình. Hàm chia các bài toán lớn thành các công việc nhỏ hơn giúp cho việc thực hiện một công việc lặp lại nào đó một cách nhanh chóng mà không cần viết lại mã lệnh chương trình. Thứ tự hàm trong chương trình là bất kỳ, song chương trình luôn thực hiện bắt đầu từ hàm main(). 2 Khoa CNTT - Bài giảng THĐC - Khối ngành kỹ thuật . Định nghĩa hàm Cú pháp tổng quát để định nghĩa hàm như sau: Kiểu_trả_về tên_hàm (kiểu và danh_sách_tham_số) { /* thân hàm */ Các_câu_lệnh ; return giá_trị ; } - Kiểu_trả_về sẽ chỉ ra kiểu của kết quả cần trả về của hàm. Nếu hàm không cần trả về kết quả thì kiểu_trả_về sẽ là void. - Tên_hàm được đặt tên theo quy tắc định danh. 3 Khoa CNTT - Bài giảng THĐC - Khối ngành kỹ thuật . Định nghĩa hàm - Danh_sách_tham_số: Tham số của hàm là phương tiện để truyền dữ liệu cần thiết từ bên ngoài vào trong hàm và từ trong hàm ra bên ngoài. Nếu có nhiều tham số thì chúng phải cách nhau bởi dấu phẩy và phải khai báo riêng biệt nhau. - Câu lệnh return dùng để kết thúc việc thực hiện của một hàm (nếu hàm có giá trị trả về), trả kết quả và chuyển quyền điều khiển về nơi gọi hàm. Giá trị kết quả này phải có kiểu phù hợp với kiểu_trả_về đã được khai báo ở dòng tiêu đề. Cú pháp tổng quát của lệnh return: return biểu_thức; Lưu ý: C không cho phép các hàm lồng nhau, nghĩa là phần định nghĩa của hàm này phải độc lập hoàn toàn với hàm khác. 4 Khoa CNTT - Bài giảng THĐC - Khối ngành kỹ thuật . Định nghĩa hàm ĐỊNH NGHĨA HÀM DÙNG LỆNH: #define Trong một số trường hợp, định nghĩa hàm dùng lệnh #define sẽ đơn giản hơn. Cú pháp: #define Tên_hàm(Các_tham_số) Biểu_thức_Giá_trị VÍ DỤ: #define SUM(x, y) (x + y) //Tổng của hai số #define SQR(x) (x*x) // Bình phương của một số #define MAX(x, y) (x > y) ? x

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.