TAILIEUCHUNG - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2019 lần 1 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 321

Nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2019 lần 1 - Sở GD&ĐT Nghệ An - Mã đề 321 dưới đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. | SỞ GD&ĐT NGHỆ AN LIÊN TRƯỜNG THPT (Đề thi có 04 trang) KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2019 Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI Môn thi thành phần: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề 321 Họ và tên thí sinh:. SBD: Câu 41: Cho bảng số liệu: TỔNG SỐ DÂN VÀ TỐC ĐỘ TĂNG DÂN SỐ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2014 Năm 2005 2009 2012 2014 Tổng số dân (triệu người) - Dân thành thị - Dân nông thôn Tốc độ tăng dân số (%) 83,4 23,3 60,1 1,17 84,6 23,9 60,7 1,09 88,8 27,3 61,5 1,11 90,7 29,0 61,7 1,06 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2015, NXB Thống kê, 2016) Để thể hiện số dân và tốc độ tăng dân số của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2014, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? A. Biểu đồ cột. B. Biểu đồ kết hợp. C. Biểu đồ miền. D. Biểu đồ đường. Câu 42: Giải thích nào sau đây không đúng với việc dân cư tập trung đông ở đồng bằng? A. có điều kiện tự nhiên thuận lợi. B. nghề trồng lúa nước cần nhiều lao động. C. tập trung nhiều trung tâm công nghiệp. D. thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài. Câu 43: Vì sao ở nước ta tỉ lệ gia tăng dân số giảm nhưng số người tăng hàng năm vẫn lớn? A. Cơ cấu dân số thuộc loại trẻ. B. Ý thức chấp hành pháp lệnh dân số chưa tốt của người dân. C. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình triển khai chưa đồng bộ. D. Qui mô dân số nước ta lớn. Câu 44: Rừng tự nhiên của nước ta được chia làm 3 loại là A. rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng tái sinh. B. rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. C. rừng phòng hộ, rừng ngập mặn, rừng khoanh nuôi. D. rừng khoanh nuôi, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Câu 45: Để phòng chống khô hạn ở nước ta, biện pháp quan trọng nhất là A. tạo ra các giống cây chịu hạn. B. chuyển đổi cơ cấu mùa vụ. C. thực hiện tốt công tác dự báo. D. xây dựng các công trình thủy lợi. Câu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết sông Sài Gòn thuộc lưu vực sông nào sau đây? A. Sông Thu Bồn. B. Sông Đồng Nai. C. Sông Mê .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.