TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra HK 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2010-2011 - THPT Số 1 Phù Mỹ

Với Đề kiểm tra HK 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2010-2011 - THPT Số 1 Phù Mỹ dưới đây sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại kiến thức và kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo. | Sở GD-ĐT Bình Định Kiểm tra HKII - Năm học 2010-2011 Trường THPT Số 1 Phù Mỹ Môn: Anh văn - Khối 12 Thời gian: 60 phút Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 12A . . . ( Học sinh làm bài thi trong Phiếu trả lời trắc nghiệm đính kèm) I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others 1. A. chemist B. watch C. scholar D. mechanic 2. A. high B. home C. hour D. house 3. A. skills B. needs C. enjoys D. meets 4. A. finished B. washed C. passed D. attended 5. A. mean B. head C. lead D. beat II. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following question 6. Swimming is one of the _ sports. A. racing B. mountainous C. running D. aquatic 7. Jane, _mother is a physician, is very good at biology. A. whose B. who C. which D. that 8. " How far is it from here to the post office?" "__. " A. About two kilometers kind of you. B. It takes me 2 hours. C. Thanks for you help D. It's very 9. Hellen : " Congratulations! You passed the driving test ." Jane : " __." A. What a pity B. You are welcome C. I'm sorry D. Thank you 10. Tom __ his glass window while he __ it last Sunday. A. broke / has cleaned B. has broken / has cleaned C. broke / was cleaning D. is breaking / is cleaning 11. Many species of animals, birds and even insects are in __ of disappearing from the earth. A. dangerous B. endangered C. danger 12. I want to buy her a hat on her birthday but I don't have enough money. A. If I had had enough money, I would buy her a hat on her birthday. B. If I had enough money, I would buy her a hat on her birthday. D. endanger C. If I have enough money, I would buy her a hat on her birthday. D. If I had enough money, I would have bought her a hat on her birthday. 13. He is reading "The Old Man and The Sea"

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.