TAILIEUCHUNG - Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học - Đại học Ngân hàng

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. | NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN GIỚI THIỆU MÔN HỌC 1. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC (xem chi tiết trong file) 2. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU MÔN HỌC 3. KẾ HOẠCH HỌC TẬP 4. TÀI LIỆU HỌC TẬP 5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU MÔN HỌC A. MỤC TIÊU: Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về nghề nghiệp kế toán, cụ thể là đối tượng kế toán; vai trò và chức năng của kế toán; các phương pháp kế toán như phương pháp chứng từ, kiểm kê, tài khoản, ghi sổ, tính giá, tổng hợp và cân đối kế toán; tổ chức công tác kế toán, các hình thức kế toán, hệ thống báo cáo tài chính. Sau khi học xong môn học, người học có thể: Định nghĩa và mô tả các vấn đề cơ bản của kế toán Giải thích và minh họa các vấn đề cơ bản của kế toán Xây dựng, thực hiện quy trình kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp và lập báo cáo kế toán đơn giản MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU MÔN HỌC B. YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC: ◦ Môn học trước: Không yêu cầu ◦ Yêu cầu về kiến thức: Không yêu cầu ◦ Yêu cầu về kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự nghiên cứu. ◦ Yêu cầu về thái độ: - Chủ động, nghiêm túc, tích cực tham gia trên 80% số tiết của môn học - Sinh viên phải nghiên cứu trước những tài liệu do giảng viên giới thiệu và làm đầy đủ bài tập. KẾ HOẠCH HỌC TẬP Số giờ học: 45 tiết ◦ Lý thuyết: 30 tiết ◦ Thực hành/Thảo luận: 5 tiết ◦ Tiểu luận/Bài tập: 10 tiết ◦ Kiến tập: không yêu .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.