TAILIEUCHUNG - Các hệ thống lưu trữ

Các ổ đĩa được đánh địa chỉ như một mảng lớn, 1 chiều với mỗi phần tử là một khối logic – đơn vị truyền nhận nhỏ nhất Mảng một chiều nói trên được ánh xạ vào các sector đĩa một cách tuần tự Sector 0 là sector đầu tiên trên rãnh đầu tiên của track nằm ngoài cùng trên đĩa Quá trình ánh xạ theo thứ tự chỉ số: sector, track, cylinder (từ ngoài vào trong) | Nguyên lý hệ điều hành Nguyễn Hải Châu Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Công nghệ Các hệ thống lưu trữ Cấu trúc đĩa Lập lịch đĩa Quản lý đĩa Quản lý không gian swap Cấu trúc RAID Cấu trúc đĩa Các ổ đĩa được đánh địa chỉ như một mảng lớn 1 chiều với mỗi phần tử là một khối logic - đơn vị truyền nhận nhỏ nhất Mảng một chiều nói trên được ánh xạ vào các sector đĩa một cách tuần tự Sector 0 là sector đầu tiên trên rãnh đầu tiên của track nằm ngoài cùng trên đĩa Quá trình ánh xạ theo thứ tự chỉ số sector track cylinder từ ngoài vào trong Lập lịch đĩa 1 HĐH cần sử dụng phần cứng một cách hiệu quả - với đĩa thời gian truy cập nhanh và băng thông lớn Thời gian truy cập bị ảnh hưởng bởi Seek time thời gian dịch đầu đọc Thời gian chuyển đầu đọc đến cylinder chứa sector cần truy cập Rotational latency Độ trễ quay Thời gian chờ đĩa quay để đầu đọc gặp sector cần truy cập Lập lịch đĩa 2 Seek time Càng nhỏ càng tốt Tương đương Khoảng cách dịch đầu đọc càng nhỏ càng tốt Băng thông đĩa là tổng số byte đã được truyền chia cho tổng thời gian giữa yêu cầu đầu tiên và thời gian hoàn thành lần truyền dữ liệu cuối cùng Lập lịch đĩa 3 Có nhiều thuật toán lập lịch đĩa Chúng ta minh họa với dãy các yêu cầu Giả sử đĩa có 200 track từ 0-199 98 183 37 122 14 124 65 67 Đầu đọc đang nằm ở cylinder 53 1 FCFS First come first serve SSTF Shortest seek time first Tổng số bước di chuyển của đầu đọc là 640 cylinder. Yêu cầu có seek time nhỏ nhất tính từ vị trí hiện tại của đầu đọc Lập lịch SSTF là một dạng của lập lịch SJF có thể gây ra một số yêu cầu không bao giờ được phục vụ starvation Ví dụ minh họa Tổng số bước di chuyển của đầu đọc là 236 cylinder. Ví dụ SSTF SCAN Đầu đọc của đĩa di chuyển từ một phía ví dụ bên ngoài hoặc bên trong đĩa sang phía kia để phục vụ các yêu cầu đọc sau đó di chuyển ngược lại. quá trình này lặp đi lặp lại Phương thức hoạt động tương tự thang máy nên thuật toán này còn được gọi là thuật toán thang máy elevator algorithm Ví dụ minh họa Đầu đọc phải dịch chuyển .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN