TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp tồn kho"

Biểu mẫu: "Báo cáo tổng hợp tồn kho" | Bộ, Sở : . Đơn vị : BÁO CÁO TỔNG HỢP TỒN KHO Tháng : Loại : Vật tư hàng hoá Đầu kỳ Nhập kho Xuất kho Cuối kỳ Mã Tên SL TT SL TT SL TT SL TT Cộng theo loại Lập, ngày tháng năm Người lập Thủ kho Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN