TAILIEUCHUNG - đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 1,2,3

Tham khảo tài liệu 'đồ án thiết kế công nghệ gia công chi tiết dạng càng, chương 1,2,3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương I PHAN TÍCH CHI TIET GIA CONG 1. Cong dung cua chi tiet - Chi tiết gia công co dạng càng dùng để điều chỉnh sự hoạt đông cùa càc chi tiết gàn vào với nô nô chuyển đông đước nhớ môt trục gàn vàô lô làm viểc chính cô đường kính 0 30mm lô 4 và được gàn chàt nhớ thển gàn chàt trục. Nhớ trục này sề điểu khiển được càc chi tiết khàc gàn vàô hài lô ớ hài đàu càng cô đướng kính làn lướt là 0 16mm và rành dài0 9mm - Đô vuông gôc giữà đướng tàm cuà lô và màt đàu càn phài đước bàô đàm. 2. Cac yeu cầu ky thuat - Càc chi tiểt già công thuôc hô càng và tà chôn lô 0 30mm là màt làm viểc chính dựà vàô bể màt làm viểc chính để già công càc lô côn lài lô 2 và lô 6 - Vị trí tướng quàn giữà càc bể màt Đô sông sông giữà lô làm viểc chính sô với hài lô ớ hài đàu càng là 100 mm - Đô nhàm bể màt Lô 4 cô 0 30mm làm viểc chính cô đô nhàm bể màt tướng đôi càô Rà Lô 2 và 6 cô 0 16mm và 0 9mm ớ hài đàu hài đàu càng cô đô nhàm thấp hớn Rà Càc bể màt 1-3-5-7-9- và 10 cô đô nhàm Rà Càc bể màt côn lài không già công cô Rz 80pm Càc gôc lướn R 3mm -Càc kích thước không ghi chể tàô thểô cấp chính xàc IT15 2. nitro professional download the free trial online at professional 3. Vật liệu chi tiết - Chi tiết là gang xám ký hiệu GX 15-32 theo 8 trang 237 bang 11 tà co các thong so sau Giới han bến kếo 150 N mm2 ĐỌ gian dai ô 0 5 Giới han bến uon 320 N mm2 Giới han bến nến 600 N mm2 Đo cứng 170-229 HB chon HB 190 Dang grafit tấm nho mịn Tính chất hoa-lý đủ đap ứng chức nang phuc vu va cong nghệ chế tao Chương II XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUÁT 1. Sản lương chi tiet can che tạo - Sô lượng chi tiết cần chế tạo trong một năm tính theo công thức N No . m. 1 a 100 . 1 p 100 chiếc năm Trong đô m 1 so lượng chi tiết như nhău trong mọt đôn vị săn phạ9m. a 10 - 20 so chi tiết dung lăm phu tung chon a 10 created with download the free trial online at professional p 5 - 7 sô chi tiết phế phẩm trong quá trình chế táo. Tá chon p 5 . No 10000 lá sán lượng trong môt nám thếô

TỪ KHÓA LIÊN QUAN