TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo tồn kho"

Biểu mẫu: "Báo cáo tồn kho" | Bộ, Sở : . Đơn vị : BÁO CÁO TỒN KHO Tháng : Kho : Vật tư hàng hoá Đầu kỳ Nhập kho Xuất kho Cuối kỳ Mã Tên SL TT SL TT SL TT SL TT Loại : Cộng theo loại Cộng theo kho Cộng các kho Lập, ngày tháng năm Người lập Thủ kho Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN