TAILIEUCHUNG - Bài giảng côn trùng học - phần 3

Ch­¬ 4: sinh vËt häc c«n trïng ng . Khi qut Phát sinh cá thể của một loài trải qua nhiều giai đoạn: đoạn hình thành tế bào sinh dục; đoạn phôi thai; đoạn sinh trưởng (chưa thành | . Khái quát Chương 4: sinh vật học côn trùng Phỏt sinh cỏ thể của một loài trải qua nhiều giai đoạn: Giai đoạn hỡnh thành tế bào sinh dục; Giai đoạn phụi thai; Giai đoạn sinh trưởng (chưa thành thục); Giai đoạn trưởng thành; Giai đoạn húa già và chết. A B Thời kỳ phỏt triển phụi thai, Thời kỳ phỏt triển sau phụi thai. . Các phương thức sính sản của côn trùng Chương 4: sinh vật học côn trùng Tớnh đa dạng cao thể hiện trong phương thức sinh sản: Sinh sản hữu tớnh, Sinh sản đơn tớnh, Sinh sản nhiều phụi, Sinh sản trước trưởng thành . Các phương thức sính sản của côn trùng . Sinh sản hữu tính (Amphigenesis) Chương 4: sinh vật học côn trùng Đẻ Sâu non Trứng oviparity Thai sinh (viviparity) . Các phương thức sính sản của côn trùng . Sinh sản hữu tính (Amphigenesis) Chương 4: sinh vật học côn trùng Đẻ trứng (oviparity) Sau quỏ trỡnh hỡnh thành ở bờn trong cỏc ống trứng, trứng rơi xuống cỏc ống dẫn, tiếp đú là quỏ trỡnh thụ tinh và đẻ trứng Quỏ trỡnh rụng trứng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN