TAILIEUCHUNG - Tóm tắt Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu sản xuất sản phẩm probiotic nước cà rốt từ vi khuẩn lactobacillus plantarum

Nội dung bản tóm tắt luận văn trình bày tổng quan về cà rốt, tổng quan về probiotic, chất ổn định sử dụng trong sản phẩm probiotic, một số sản phẩm probiotic trên thị trường và tình hình nghiên cứu các sản phẩm probiotic. | 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG PH M TH NGA NGHIÊN C U S N XU T S N PH M PROBIOTICNƯ C CÀ R T T VI KHU N LACTOBACILLUS PLANTARUM Chuyên ngành: Công ngh Th c ph m và Đ u ng Mã s : 60 54 02 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T Đà N ng - Năm 2011 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS. TS. Trương Th Minh H nh Ph n bi n 1: TS. Đ ng Minh Nh t Ph n bi n 2: GS. TSKH. Lê Văn Hoàng Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 26 tháng 11 năm 2011. Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng. 1 M Đ U 1. TÍNH C P THI T C A Đ TÀI Cà r t (tên khoa h c: Daucus carota subsp. sativus) là m t lo i cây có c , thư ng có màu vàng cam, ñ , vàng, tr ng hay tía. Các nghiên c u cho th y, cà r t r t giàu dinh dư ng r t t t cho s c kh e con ngư i. Vi t Nam hi n nay ñã có nhi u s n ph m t cà r t xu t hi n trên th trư ng như m t cà r t, cà r t ñóng h p, bánh cà r t, nư c cà r t ép Tuy nhiên trong nư c ép cà r t có hàm lư ng betacaroten nhi u gây quá t i cho gan khi u ng nhi u hơn 0,5 lít/ngày, gây nên tiêu ch y và ch ng ch ñ nh v i ngư i b viêm loét d dày. Chính vì v y vi c b sung vi khu n ñư ng ru t vào nư c ép cà r t t o nên s n ph m probiotic s giúp cân b ng h vi sinh v t trong ñư ng ru t và giúp quá trình tiêu hóa ñư c t t hơn. Nh ng s n ph m b sung vi khu n ñư ng ru t như v y ngư i ta g i là s n ph m probiotic. Probiotic là nhóm nh ng vi khu n có l i cho s c kh e, ñi n hình như nhóm vi khu n lactic Bifidobacterium và vi khu n Lactobacillus có trong h vi sinh v t ñư ng ru t. Probiotic mang r t nhi u l i ích khác nhau như ki m soát vi khu n có h i, tr giúp ñ c l c cho h mi n d ch c a ru t Do các công d ng h u ích trên mà probiotic ñã và ñang ñư c xem là m t trong nh ng v n ñ c n quan tâm và nghiên c u nhi u hơn n a ñ con ngư i. ng d ng vào cu c s ng c a Vi t Nam các s n ph m b sung .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN