TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo thu nộp tiền hàng dự trữ"

Biểu mẫu: "Báo cáo thu nộp tiền hàng dự trữ" theo Mẫu số B 14- H | Đơn vị báo cáo. Mẫu số B 14 - H BÁO CÁO THU NỘP TIỀN HÀNG DỰ TRỮ QuýNăm STT Diễn giải Mã số Số phát sinh trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm 1 2 3 4 5 1 Số dư đầu kỳ 01 2 Số thu hàng dự trữ ( 02 = 03 + 04 + 05 + 06) 02 Trong đó Thu về ban hàng dự trữ 03 Thu tiền cho vay hàng dự trữ 04 Thu nợ thiếu kho 05 Khác 06 3 Phí bán hàng dự trữ theo định mức 07 4 Số tiền hàng dự trữ phải nộp ( 08 = 01 + 02 - 07) 08 5 Số tiền đã nộp 09 6 Số tiển còn phải nộp cuối kỳ ( 10 = 08 -09 ) 10 Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN